Stanovy SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

STANOVY Slovenskej fyzikálnej spoločnosti

§ 1  Základné ustanovenia

1. Slovenská fyzikálna spoločnosť (ďalej iba SFS alebo iba Spoločnosť ) je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.
2. Spoločnosť je spoločnosťou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
4. Sídlo Spoločnosti je na adrese: Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45.

§ 2  Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:
a) vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi
b) rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti
c) podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania
d) predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov
e) poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti
f) podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach
g) podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.
2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:
a) usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií
b) rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť
c) vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch
d) spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a podľa potreby s ďalšími organizáciami
e) organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby
f) spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží

§ 3  Členstvo

1. Členovia Spoločnosti sú riadni a čestní.
2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať každý vedecký, odborný alebo pedagogický  pracovník vo fyzike, alebo každý, kto môže prispieť k napĺňaniu poslania Spoločnosti. Riadneho člena Spoločnosti na základe prihlášky prijíma výbor SFS.
3. Čestným členom sa môže stať významný pedagogický, vedecký alebo odborný pracovník vo fyzike, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj fyziky alebo o činnosť Spoločnosti. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie SFS na návrh výboru.

§ 4  Práva a povinnosti členov

1. Člen SFS má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov SFS
b) byť členom odborných skupín SFS
c) byť informovaný o činnostiach a akciách SFS a zúčastňovať sa na nich
d) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach orgánov Spoločnosti
e) obracať sa na výbor s požiadavkami o sprostredkovanie posudkov, oponentúr, recenzií a konzultácií vo všetkých fyzikálnych odboroch
f) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré SFS vydáva alebo inak zabezpečuje
g) využívať výhody plynúce z členstva SFS v medzinárodných vedeckých spoločnostiach a z dohôd so zahraničnými spoločnosťami.
2. Riadny člen SFS má povinnosť:
a) zachovávať ustanovenia stanov SFS a ďalších interných dokumentov spoločnosti
b) plniť uznesenia orgánov SFS
c) platiť členské príspevky.

§ 5  Zánik členstva

1. Členstvo v SFS zaniká:
a) písomným ohlásením člena, že so Spoločnosti vystupuje
b) úmrtím člena
c) zrušením členstva na základe neplatenia členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky napriek upomienke
d) vylúčením člena
2. Člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä ak je jeho konanie v rozpore s povinnosťami, ktoré sú určené stanovami Spoločnosti.
3. O vylúčení alebo zrušení členstva rozhoduje orgán, ktorý člena prijal.

§ 6  Orgány SFS

1. Orgánmi Spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie
b) výbor
c) predsedníctvo výboru
d) revízna komisia

§ 7  Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Rokuje a rozhoduje o zásadných  organizačných a odborných otázkach týkajúcich sa činnosti SFS, najmä:
a) schvaľuje stanovy a ich zmeny
b) prejednáva a schvaľuje správu o činnosti, o hospodárení a správu revíznej komisie
c) udeľuje absolutórium odstupujúcemu výboru
d) volí predsedníctvo výboru, výbor a revíznu komisiu
e) určuje hlavné smery činnosti a hospodárenia
f) udeľuje čestné členstvo a vyznamenania
2. Valné zhromaždenie zvoláva výbor SFS najmenej raz za tri roky.
3. Právo účasti na valnom zhromaždení má každý člen spoločnosti.
4. Oznámenie o valnom zhromaždení musí byť všetkým členom SFS doručené najmenej 14 dní pred jeho konaním.
5. Valné zhromaždenie sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor SFS, ak o to požiada aspoň jedna tretina  riadnych členov Spoločnosti alebo na základe uznesenia výboru Spoločnosti.
7. Valné zhromaždenie riadi predseda Spoločnosti, prípadne výborom poverený člen výboru SFS.

§ 8  Výbor SFS

1. Výbor riadi činnosť SFS v období medzi valnými zhromaždeniami SFS. Výbor zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia a koordinuje činnosť jednotlivých zložiek SFS.


2. Medzi úlohy výboru patrí:
a) schvaľovať dlhodobé a ročné plány činnosti SFS, zabezpečovať a  kontrolovať ich plnenie
b) podávať valnému zhromaždeniu SFS správu o činnosti a o hospodárení
c) schvaľovať rozpočet SFS a hodnotiť jeho plnenie
d) schvaľovať plány práce, kontrolovať a koordinovať činnosť zložiek SFS
e) prijímať nových členov SFS
f) viesť databázu členov SFS
g) zabezpečovať čo najlepšiu informovanosť členov SFS
h) na pracoviskách alebo v oblastiach, kde je viac členov SFS menovať dôverníkov SFS a riadiť ich činnosť
i) uzatvárať dohody o spolupráci so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami
j) určovať úlohy predsedníctva výboru SFS a kontrolovať jeho činnosť
k) zriaďovať a rušiť jednotlivé organizačné zložky SFS a osobitné komisie pre plnenie úloh spoločnosti
l) schvaľovať a upravovať štatúty orgánov a zložiek SFS.


3. Výbor SFS pozostáva z predsedníctva výboru a ďalších (maximálne ôsmich) volených členov. Z titulu svojich funkcií sú členmi výboru predsedovia pobočiek SFS. Počet náhradníkov je maximálne päť.


4. Výbor SFS sa volí tajným hlasovaním na valnom zhromaždení SFS nasledovne:
a) Výbor SFS pripraví kandidátnu listinu predsedníctva výboru, členov výboru a revíznej komisie
b) s oznámením o zvolaní valného zhromaždenia, na ktorom sa má voliť nový výbor, dostane každý člen SFS jeden volebný lístok a smernice pre voľbu
c) každý člen SFS môže voliť odovzdaním volebného lístka na valnom zhromaždení alebo  korešpondenčne tak, že do určeného termínu odošle upravený volebný lístok výboru SFS
d) kandidáti do predsedníctva sú zvolení ak dostanú nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov
e) za členov výboru sú zvolení ôsmi kandidáti s najvyšším počtom hlasov, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom postupovom mieste sa ich poradie určí na VZ SFS aklamáciou. Kandidáti umiestnení na nasledujúcich miestach, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, sa stávajú náhradníkmi nového výboru.


5. Rozdelenie úloh v novozvolenom výbore SFS urobí predseda na prvej schôdzi výboru.


6. Ak sa uvoľní miesto vo výbore SFS odchodom niektorého člena, povolá predseda na jeho miesto prvého náhradníka v poradí a v prípade potreby prerozdelí úlohy členov výboru. V prípade nedostatku náhradníkov výboru, možno ich priamo voliť na VZ SFS.

7. Ak sa uvoľní miesto v predsedníctve, miesto sa obsadí prerozdelením úloh členov výboru, prípadne voľbou na VZ, ktorá platí do konca plynúceho volebného obdobia výboru SFS.


8. Schôdze výboru zvoláva a vedie predseda SFS, prípadne ním poverený člen predsedníctva. Výbor sa schádza minimálne dvakrát do roka.


9. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebné, aby zaňho hlasovala väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 9  Predsedníctvo výboru SFS

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom.
2. Predsedníctvo tvorí: predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, hospodár.
3. Predsedníctvo zvoláva predseda podľa potreby.
4. Predsedníctvo jedná podľa pokynov výboru, informuje výbor o svojej činnosti a zodpovedá sa výboru za túto činnosť.
5. O rokovaní alebo uznášaní sa predsedníctva platia ustanovenia uvedené v §. 8 bod 8 a 9 týchto stanov.

§ 10  Revízna komisia SFS

1. Kontrolu hospodárskej činnosti Spoločnosti vykonávajú členovia revíznej komisie.
2. Členov revíznej komisie spoločnosti, spravidla dvoch a jedného náhradníka, volí to isté valné zhromaždenie, na ktorom sa volí výbor spoločnosti. Pre voľbu členov revíznej komisie a dĺžku ich funkčného obdobia platia tie isté pravidlá ako pri voľbe výboru.
3. Členovia revíznej komisie sa môžu zúčastňovať na zasadnutí orgánov spoločnosti s hlasom poradným.
4. Revízna komisia podáva pravidelne správy o svojej činnosti výboru a valnému zhromaždeniu. Bez zváženia jej správy sa nemôže prerokovať uzávierka a udeliť absolutórium odstupujúcemu výboru.

§ 11  Organizačné zložky SFS

1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie svojej činnosti vytvára SFS tieto samostatné organizačné zložky:
a) odborné skupiny
b) pobočky
c) pracovné komisie
d) ďalšie zložky podľa potreby.
2. Organizačné zložky SFS si môžu vytvárať svoje vlastné štatúty, ktoré predkladajú na vyjadrenie a registráciu výboru SFS.
3.  Člen SFS môže pracovať súčasne vo viacerých zložkách SFS.
4. Každá organizačná zložka informuje výbor SFS o pláne činnosti a jeho plnení prostredníctvom svojho predsedu.

§ 12  Odborné skupiny SFS

1. Odborné skupiny združujú členov SFS podľa užšieho odborného zamerania.
2. Odborné skupiny zriaďuje a ruší výbor SFS.
3. Činnosť odbornej skupiny riadi výbor odbornej skupiny volený na plenárnej schôdzi odbornej skupiny alebo menovaný výborom SFS.
4. Výbor odbornej skupiny sa spravidla skladá z predsedu, ktorý je členom SFS,  podpredsedu, tajomníka a hospodára. Tieto funkcie môžu byť podľa potreby zlúčené.
5. Na organizácii činnosti, ktorú vyvíja odborná skupina sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia SFS.

§ 13  Pobočky SFS

1. Vo významných pedagogických, vedeckých či priemyselných strediskách, kde sú na to  predpoklady, môže výbor SFS založiť pobočky SFS.
2. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov SFS a plniť poslanie a úlohy SFS v okruhu svojej pôsobnosti.
3. Činnosť pobočky riadi výbor pobočky volený na plenárnej schôdzi pobočky.
4. Podmienkou pre zvolenie za člena výboru pobočky je riadne členstvo v SFS.
5. Výbor pobočky sa spravidla skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Tieto funkcie môžu byť podľa potreby zlúčené.

§ 14  Pracovné komisie SFS

1. Na zabezpečenie rôznych úloh môže výbor SFS zriaďovať pracovné  komisie.
2. Výbor SFS určí každej komisii úlohy. Za ich plnenie je výboru SFS zodpovedný predseda danej komisie.
3. Členov každej komisie a predsedu menuje výbor SFS.
4. Členmi komisie môžu byť aj nečlenovia SFS.

§ 15  Všeobecné ustanovenia

1. Člen revíznej komisie, ktoréhokoľvek orgánu SFS nemôže zastávať inú funkciu v danom orgáne.
2. Funkčné  obdobie  členov  volených  orgánov  SFS  je  trojročné.  Do  funkcie  predsedu a podpredsedu môže byť člen SFS zvolený najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia.
3. Pokiaľ nie je stanovené inak o rokovaní alebo uznášaní sa každého orgánu alebo organizačnej zložky SFS platia ustanovenia uvedené v §. 8. bod 9 týchto stanov.

§ 16  Hospodárenie SFS

1. Majetok (hmotné a finančné prostriedky) je vo vlastníctve SFS ako celku alebo vo  vlastníctve jednotlivých organizačných zložiek SFS.
2. Majetok tvoria veci a majetkové práva, včítane práv na výsledky duševnej činnosti, vykonávanej pre SFS jej členmi alebo orgánmi.
3. Na zabezpečenie činnosti SFS slúžia:
a) členské príspevky, ktorých výšku stanovuje výbor
b) dary a dedičstvo
c) príjmy z vlastnej činnosti
d) prostriedky získané z dotácií.
4. Výbor SFS zostaví koncom roka na základe plánu činnosti finančný rozpočet na budúci  rok. Začiatkom roka zostaví výbor SFS účtovnú uzávierku za uplynulý rok. Predbežnú finančnú uzávierku zostaví tiež výbor SFS pred skončením svojho funkčného obdobia.
5. Za majetok spoločnosti zodpovedá výbor SFS. Správou majetku je poverený hospodár a predseda spoločnosti.

§ 17  Zastupovanie SFS

1. SFS zastupuje a v jej mene rokuje a koná predseda SFS, prípadne ním poverený člen predsedníctva.
2. V hospodársko-finančných veciach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.
3. Výbor SFS môže splnomocniť ďalších členov výboru, prípadne pracovníka sekretariátu, aby vo vymedzenom rozsahu zastupovali SFS a rokovali v jej mene.
4. V prípade dlhodobej neschopnosti vykonávať svoju činnosť niektorým funkcionárom, resp. členom orgánu SFS, príslušný orgán SFS splnomocní iného funkcionára, resp. člena orgánu jeho zastupovaním (maximálne do konca volebného obdobia voleného orgánu).

§ 18  Zánik SFS
                       
1. SFS zaniká, ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie Spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
2. O spôsobe majetkovej likvidácie SFS a eventuálnom nástupníctve SFS rozhoduje valné zhromaždenie.

§ 19  Záverečné ustanovenia

1. SFS je pokračovateľom činnosti Fyzikálnej vedeckej sekcie a Fyzikálnej pedagogickej sekcie Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
2. SFS môže uzatvárať s inými domácimi, zahraničnými alebo medzinárodnými inštitúciami  rovnakého zamerania dohody o spolupráci, prípadne vytvárať s nimi dočasné alebo trvalé zoskupenia.
3. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením SFS dňa 6.11.2007. Schválením týchto stanov sa zrušujú stanovy Spoločnosti schválené Valným zhromaždením dňa 11.9.2006 a registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.11.2006.
        


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky