SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Výhody členstva v SFS
Informácie

Cena SFS za najlepšiu experimentálnu prácu v rámci celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády... viac

Podujatia v roku 2021

Máj 2021
Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie
Výsledky súťaže


Jún 2021
Medzinárodná konferencia APCOM 2021
Hotel Patria Štrbské Pleso 23. - 25. 6. 2021
webstránka

ADEPT 2021
Podbanské, Hotel Pieris, 14. -17. 6. 2021
webstránka


August 2021
XLIII. Vanovičove dni
Gymnázium Kysucké Nové Mesto
25. - 27. 8. 2021
webstránka

September 2021
FFK 2021 - International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants
Bratislava, 6. - 9. 9. 2021
webstránka


25. konferencia slovenských fyzikov
Bratislava, 6. - 9. 9. 2021
webstránka


Festival fyziky, Tvorivý učiteľ fyziky
20. - 22. 4. 2022, Smolenice
webstránka

November 2021
Šoltésove dni
Bratislava, november 2021
webstránka


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky