Členstvo SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členské poplatky SFS na rok 2018

Členský poplatok SFS je 10 €, zľavnený členský poplatok je 5 €. Na zľavnené členské poplatky majú nárok študenti bakalárskeho štúdia a  dôchodcovia. Čestní členovia SFS členské neplatia.

Individuálni členovia Európskej fyzikálnej spoločnosti platia členský poplatok priamo EPS.

Pokiaľ pracujete na fyzikálnom pracovisku
, kde sa nachádza skupina členov SFS, členské od Vás vyberie dôverník SFS, ktorý ho hromadne odvedie do SFS alebo členské môžete poslať bankovým prevodom na účet:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 0011478392/0900, IBAN: SK49 0900 0000 0000 1147 8392

Konštantný symbol 0308, variabilný symbol nie je nutný.


Adresa: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45

Na platobnom doklade nezabudnite zreteľne uviesť vaše meno a oznámte nám
Vašu platbu e-mailom na našu adresu sfs@savba.sk, alebo telefonicky. Je to dôležité kvôli kontrole údajov.

Platbu  môžete vykonať aj osobne hospodárovi SFS dr. Jurajovi Boháčikovi v poobedňajších hodinách na Fyzikálnom ústave SAV, Dúbravská 9, Bratislava, 4. poschodie, dvere č. 404, tel. 02-59410 516
.

Do roku 201
8 vám prajeme  mnoho pracovných úspechov.

Mária Kovaľaková

tajomn
íčka SFS

Prihláška za člena SFS


Zoznam dôverníkov pre výber členských príspevkov:

J. Boháčik (FÚ SAV), D. Uhríková (FarmF UK), J. Kúdelčík (Žilina),
J.
Cirák (FEI STU), A. Danihelová (Zvolen), P. Hanisko (Ružomberok),
O.
Holá (ChTF STU), S.kovič (Prešov), Z. Ješková (UPJŠ Košice),
M.
Kubliha (Trnava), M. Sojková (ElÚ SAV), S. Iľkovič (Prešov),
J.
Staníček (FMFI UK), M.Timko (ÚEF SAV), J. Tóthová (TU Košice)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky