Členstvo SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členské poplatky SFS na rok 2017

Členský poplatok SFS je 10 €, zľavnený členský poplatok je 5 €. Na zľavnené členské poplatky majú nárok študenti bakalárskeho štúdia a  dôchodcovia. Čestní členovia SFS členské neplatia.

Výška členského pre individuálnych členov Európskej fyzikálnej spoločnosti pri platbe prostredníctvom SFS sa stanovuje

na 19,00 €, pre členov v dôchodkovom veku a učiteľov na 16,00 €.

Pokiaľ pracujete na fyzikálnom pracovisku kde sa nachádza skupina členov SFS, členské od Vás vyberie dôverník SFS, ktorý ho hromadne odvedie do SFS. V opačnom prípade môžete členské poslať samostatne na účet:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 0011478392/0900, IBAN: SK49 0900 0000 0000 1147 8392

Konštantný symbol 0308, variabilný symbol nie je nutný, môžete uviesť dátum narodenia.


Adresa: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45

Na platobnom doklade nezabudnite zreteľne uviesť vaše meno a oznámte nám vašu platbu e-mailom na našu adresu sfs@savba.sk, alebo telefonicky. Je to dôležité kvôli kontrole skomolených údajov bankou alebo poštou.

Platbu  môžete vykonať aj osobne hospodárovi SFS dr. Jurajovi Boháčikovi v poobedňajších hodinách na Fyzikálnom ústave SAV, Dúbravská 9, Bratislava, 4. poschodie, dvere č. 404, tel. 02-59410 516 (v jeho neprítomnosti mne na č. dverí 412, tel. 02-59410 514).

Do roku 201
7 vám prajeme  mnoho pracovných úspechov.

Peter Filip

tajomník SFS

Prihláška za člena SFS


Zoznam dôverníkov pre výber členských príspevkov:

J. Boháčik, P. Filip (FÚ SAV), P. Balgavý (FarmF UK), P. Bury (Žilina),
J.
Cirák (FEI STU), A. Danihelová (Zvolen), P. Hanisko (Ružomberok),
O.
Holá (ChTF STU), S.kovič (Prešov), Z. Ješková (UPJŠ Košice),
M.
Kubliha (Trnava), P. Lobotka (ElÚ SAV), M. Reiffers (Prešov, Košice),
J.
Staníček (FMFI UK), M.Timko (ÚEF SAV), J. Tóthová (TU Košice)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky