Členstvo SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členské poplatky SFS na rok 2022

Členský poplatok SFS je 12, zľavnený členský poplatok je 6. Na zľavnené členské poplatky majú nárok študenti bakalárskeho štúdia a  dôchodcovia. Čestní členovia SFS členské neplatia.
Individuálni členovia Európskej fyzikálnej spoločnosti platia členský poplatok priamo EPS.

Členský poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská sporiteľňa,
číslo účtu 0011478392/0900,
IBAN: SK49 0900 0000 0000 1147 8392

Konštantný symbol 0308, variabilný symbol nie je nutný.


Adresa: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45

V správe pre prijímateľa, prosím, uveďte CLENSKE 2022 a Vaše priezvisko.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na dôverníka SFS na Vašom pracovisku
alebo napísať nám na adresu sfs@savba.sk.

Do roku 2022 Vám prajeme  mnoho pracovných úspechov.

Mária Kovaľaková

tajomn
íčka SFS

Prihláška za člena SFS


Zoznam dôverníkov pre výber členských príspevkov:

Š. Gmuca (FÚ SAV), D. Uhríková (FarmF UK), J. KúdelčíkU),
J.
Cirák (FEI STU), A. Danihelová (TU Zvolen), P. Fedorko (FChPT STU),
S.kovič (PU Prešov), Z. Ješková (UPJŠ Košice), J. Tóthová (TU Košice),
M. Kubliha (STU Trnava), M. Sojková (ElÚ SAV),
J.
Staníček (FMFI UK), M.Timko (ÚEF SAV)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky