Národný komitét IUPAP - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Národný komitét Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku


Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku (IUPAP) sa skladá z členov, ktorí reprezentujú fyzikálne komunity na presne ohraničených územiach. Členom je buď základná vedecká akadémia územia alebo jeho národný vedecký výbor alebo iná inštitúcia alebo združenie inštitúcií. Pokiaľ toto nie je možné, členom môže byť vláda príslušného územia.    
Pre styk fyzikálnych komunít s IUPAP vytvárajú členovia na svojich územiach  Komitéty pre spoluprácu s Úniou (Liaison Committees), ktoré rozširujú a podporujú ciele únie na danom území. Výbory vysielajú na Valné zhromaždenia IUPAP delegácie s hlasovacím právom o otázkach administrácie IUPAP.  Zákonným sídlom Únie je Ženeva vo Švajčiarsku.  
Najvyšším orgánom IUPAP je Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa schádza raz za tri roky. Činnosť IUPAP v medziobdobí riadi Výkonný výbor. Pracovné záležitosti spravuje sekretariát na čele s generálnym tajomníkom. Odborné záležitosti jednotlivých oblastí fyziky spravujú odborné komisie IUPAP.

Ciele IUPAP
• stimulovať a uľahčovať medzinárodnú spoluprácu vo fyzike
• podporovať vhodné medzinárodné stretnutia a pomáhať ich organizačným výborom  
• podporovať prípravu a publikovanie abstraktov príspevkov a tabuliek fyzikálnych konštánt  
• dbať o voľný pohyb vedcov  
• podporovať vedu a vzdelanie


Úlohy Národného komitétu:

I.
a) reprezentovať základný a aplikovaný fyzikálny výskum v rámci Slovenskej republiky v IUPAP a hájiť jeho záujmy;
b) po konzultácii predsedu NK s výborom SFS:
     - menovať slovenských delegátov na rokovania orgánov únie;
     - pripravovať stanoviská komitétu na rokovania orgánov únie;
     - pripravovať národnú správu komitétu na valné zhromaždenia únie;
     - navrhovať významných slovenských odborníkov do funkcií v orgánoch únie.
II.
a) prerokúvať a hodnotiť činnosť únie a podávať návrhy na jej zlepšenie;
b) sprostredkúvať zásadné informácie o činnosti únie a rozhodnutia orgánov únie slovenským odborníkom a inštitúciám realizujúcim základný a aplikovaný fyzikálny výskum a iným príslušným inštitúciám.
III.
a) podporovať základný a aplikovaný fyzikálny výskum na Slovensku;
b) podporovať medzinárodnú spoluprácu v základnom a aplikovanom fyzikálnom výskume, najmä prepojenie tohto výskumu na aktivity únie;
c) podporovať plnenie úloh IUPAP v podmienkach Slovenska.

Slovenský národný komitét

Predseda:

prof. Ing. Július Cirák, CSc.

FEI STU

E-mail: Julius.Cirak@stuba.sk

Podpredseda:

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.  

ÚEF SAV

E-mail: skorvi@saske.sk

Tajomník:

doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

FEI STU

E-mail: peter.markos@gmail.com

Členovia:

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

PF UPJŠ

E-mail: alexander.feher@upjs.sk

 

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.  

EF ŽU

E-mail: bury@fel.uniza.sk

 

Ing. Matej Jergel, DrSc.

FÚ SAV

E-mail: matej.jergel@savba.sk

 

RNDr. Dalibor Krupa, DPhil.

FÚ SAV

E-mail: krupa@savba.sk

 

RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.

FÚ SAV

E-mail: ladislav.samaj@savba.sk

 

doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

PF UPJŠ

E-mail: jozef.urban@upjs.sk


Pravidlá organizovania konferencií IUPAP

Organizátori medzinárodných konferencií, ktorí si želajú záštitu a podporu IUPAPu  predkladajú svoje žiadosti súčasne príslušnej odbornej komisii a Sekretariátu IUPAP najneskôr do 1. mája roku predchádzajúceho konferencii.
Organizátori predkladajú žiadosti na odporúčanie aj Národným komitétom svojich území. Žiadosť sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý je k dispozícii na stránkach IUPAP.

Žiadosti o podporu
Konferencie, ktoré žiadajú o záštitu a podporu IUPAPu musia spĺňať podmienky podrobne vymenované na stránkach IUPAP
http://www.iupap.org/conferences/index.html.

Kategórie konferencií
Konferencie a podľa toho aj maximálna výška podpory od IUPAP sa delia na tri kategórie:  

všeobecné konferencie (General Conferences) - typ A

  • nad 750 účastníkov

  • podpora do 10000 USD  


tematické konferencie (Topical Conferences) - typ B

  • nad 300 účastníkov

  • podpora do 5000 USD  


špecializované konferencie (Special Conferences) – typ C

  • nad 50 účastníkov

  • podpora do 2000 USD

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky