Národný komitét IUPAP - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Národný komitét Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku


Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku (IUPAP) sa skladá z členov, ktorí reprezentujú fyzikálne komunity na presne ohraničených územiach. Členom je buď základná vedecká akadémia územia alebo jeho národný vedecký výbor alebo iná inštitúcia alebo združenie inštitúcií. Pokiaľ toto nie je možné, členom môže byť vláda príslušného územia.    
Pre styk fyzikálnych komunít s IUPAP vytvárajú členovia na svojich územiach  Komitéty pre spoluprácu s Úniou (Liaison Committees), ktoré rozširujú a podporujú ciele únie na danom území. Výbory vysielajú na Valné zhromaždenia IUPAP delegácie s hlasovacím právom o otázkach administrácie IUPAP.  Zákonným sídlom Únie je Ženeva vo Švajčiarsku.  
Najvyšším orgánom IUPAP je Valné zhromaždenie delegátov, ktoré sa schádza raz za tri roky. Činnosť IUPAP v medziobdobí riadi Výkonný výbor. Pracovné záležitosti spravuje sekretariát na čele s generálnym tajomníkom. Odborné záležitosti jednotlivých oblastí fyziky spravujú odborné komisie IUPAP.

Ciele IUPAP
• stimulovať a uľahčovať medzinárodnú spoluprácu vo fyzike
• podporovať vhodné medzinárodné stretnutia a pomáhať ich organizačným výborom  
• podporovať prípravu a publikovanie abstraktov príspevkov a tabuliek fyzikálnych konštánt  
• dbať o voľný pohyb vedcov  
• podporovať vedu a vzdelanie


Úlohy Národného komitétu:

I.
a) reprezentovať základný a aplikovaný fyzikálny výskum v rámci Slovenskej republiky v IUPAP a hájiť jeho záujmy;
b) po konzultácii predsedu NK s výborom SFS:
     - menovať slovenských delegátov na rokovania orgánov únie;
     - pripravovať stanoviská komitétu na rokovania orgánov únie;
     - pripravovať národnú správu komitétu na valné zhromaždenia únie;
     - navrhovať významných slovenských odborníkov do funkcií v orgánoch únie.
II.
a) prerokúvať a hodnotiť činnosť únie a podávať návrhy na jej zlepšenie;
b) sprostredkúvať zásadné informácie o činnosti únie a rozhodnutia orgánov únie slovenským odborníkom a inštitúciám realizujúcim základný a aplikovaný fyzikálny výskum a iným príslušným inštitúciám.
III.
a) podporovať základný a aplikovaný fyzikálny výskum na Slovensku;
b) podporovať medzinárodnú spoluprácu v základnom a aplikovanom fyzikálnom výskume, najmä prepojenie tohto výskumu na aktivity únie;
c) podporovať plnenie úloh IUPAP v podmienkach Slovenska.

Slovenský národný komitét

Predseda:

prof. Ing. Július Cirák, CSc.

FEI STU

E-mail: julius.cirak@stuba.sk

Podpredseda:

RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.  

ÚEF SAV

E-mail: skorvi@saske.sk

Tajomník:

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

FEI STU

E-mail: peter.markos@fmph.uniba.sk

Členovia:

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
Ing. Matej Jergel, DrSc.
RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

PF UPJŠ
FEI
ŽU
FÚ SAV
FÚ SAV
PF UPJŠ

E-mail: alexander.feher@upjs.sk
E-mail: peter.bury@uniza.sk
E-mail: matej.jergel@savba.sk
E-mail: ladislav.samaj@savba.sk
E-mail: jozef.urban@upjs.sk

Správa o činnosti za roky 2021 - 2022

Národný komitét v súčinnosti s výborom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti sa venoval na svojich zasadnutiach v rokoch 2021 a 2022 hlavne analýze pôsobenia našich zástupcov v odborných komisiách IUPAP, ktorí boli zvolení v rámci 30. valného zhromaždenia IUPAP v CERNEe (Ženeva, Švajčiarsko) 20.–23. októbra 2021, pre obdobie 3 rokov:

Commission 10 Structure and Dynamics od Condensed Matter          
Ing. Peter Švec, DrSc.
, FÚ SAV, Bratislava, podpredseda komisie

Commission 14 Physics Education                                                      
doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
, PF UPJŠ v Košiciach, člen komisie

30. valné zhromaždenie IUPAP sa malo pôvodne uskutočniť v Pekingu (Čína). Tak ako aj v prípade iných hromadných podujatí jeho organizovanie bolo zrušené a mandát členov výborov a zloženie jednotlivých komisií zostali zachované do októbra 2021. Do tohto času (2014–2021) pôsobil v komisii IUPAP aj RNDr. Peter Skyba, DrSc. - C5 Low temperature Physics. Dokončil druhé funkčné obdobie a podľa Štatútu IUPAP bolo ukončené jeho členstvo.

Komisia IUPAP č. 10 Štruktúra a dynamika kondenzovaných látok
Ing. Peter Švec zameriaval aktivity v komisii C10 v r. 2022 na dve oblasti - prácu v komisii C10 a informovanie slovenského NK IUPAP.
V komisii
sa ako podpredseda aktívne zúčastnil prípravy dokumentu k Centennial of IUPAP (dokument IUPAP Newsletter zo 4.7.2022 rozoslaný na fyzikálne pracoviská a aj NK IUPAP). Zúčastnil sa pravidelného každoročného vyhodnocovania súťaže IUPAP C10 Early Career Scientist Prize pre rok 2023 (online a individuálne vyhodnocovanie navrhnutých kandidátov).
Zúčastnil sa prípravy opatrení v súvislosti s medzinárodnou situáciou na Ukrajine po 02/2022, konkrétne prípravy stanoviska IUPAP hneď po vypuknutí konfliktu (1.3.2022), k organizovaniu a účasti na konferenciách sponzorovaných IUPAP vedcov z krajín tohoto konfliktu. Spolupracoval na aktivitách vedúcich k prijatiu Ukrajiny ako teritoriálneho člena IUPAP a k odpusteniu členského poplatku IUPAP pre Ukrajinu až do dovolania.

Snažil sa o priebežné informovanie národného komitétu IUPAP a slovenských fyzikálnych pracovísk o aktivitách IUPAP v r. 2022 a pripravovaných aktivitách na r. 2023.

Komisia IUPAP č. 14 Fyzikálne vzdelávanie
Medzi hlavné činnosti komisie C14 (https://iupap.org/commissions/physics-education/) patrí príprava medzinárodných konferencií zameraných na fyzikálne vzdelávanie. V uplynulom období bola ústrednou konferenciou Medzinárodná konferencia IUPAP ICPE 2022 Physics education: preparing for the future, ktorá sa uskutočnila online 5.–9.decembra 2022 s hlavným hostiteľom Austrália a satelitnými hostiteľmi Thajsko a Indonézia (https://icpe2022physicseducation.com/). Na konferencii odznelo aj šesť príspevkov zo Slovenska.
Rok 2022 bol rokom 100. výročia zloženia IUPAP. V rámci osláv storočnice sa v dňoch 11.–13. júla 2022 uskutočnila konferencia realizovaná hybridnou formou, v rámci ktorej sa uskutočnila panelová diskusia na tému The trajectory of physics curriculum and its impact on society. Panelová diskusia bola vedená predsedníčkou komisie C14 dr. Tetyanou Antimirovou s účasťou ďalších reprezentantov komisie (https://iupap.org/centennial/).
Členovia komisie taktiež navrhujú udeľovanie najvyšších ocenení pre výnimočných pracovníkov v oblasti fyzikálneho vzdelávania. Medaila ICPE  za rok 2020 (kvôli pandémii sa v r. 2020 ocenenia neudeľovali) bolo udelené dr. Robertovi Nardimu, São Paulo State University, Brazília https://icpe2022physicseducation.com/icpe_medal/). Ocenenie bolo udelené počas konferencie  IUPAP ICPE 2022, 5.–9. decembra 2022.
IUPAP spolupracuje aj na vydávaní publikácií súvisiacich s fyzikálnym vzdelávaním. V roku 2022 bola Komisiou C14 pre fyzikálne vzdelávanie zostavená a vydaná publikácia: Connecting Research in Physics Education with Teacher Education 3 (Eds. EIlish McLoughin and Jenaro Guisasola, (https://zenodo.org/record/5792968#.Y9eNkXbMKUk). Ide o publikáciu, ktorej cieľom je prezentovať výsledky výskumu v oblasti fyzikálneho vzdelávania a ich využitia vo vzdelávaní budúcich učiteľov fyziky.
Výstupy a skúsenosti získané z činnosti komisie IUPAP sú  využité v rámci našich národných aktivít, súvisiacich aj s konferenciami z oblasti fyzikálneho vzdelávania a učiteľov fyziky (národný festival Tvorivý učiteľ fyziky, konferencia DIDFYZ) ale aj pri organizovaní medzinárodnej konferencie GIREP,  ktorá sa uskutoční 3–.7. júla 2023 na pôde PF UPJŠ v Košiciach, https://indi.to/GIREP-EPEC2023.


Pravidlá organizovania konferencií IUPAP
Organizátori medzinárodných konferencií, ktorí si želajú záštitu a podporu IUPAPu  predkladajú svoje žiadosti súčasne príslušnej odbornej komisii a Sekretariátu IUPAP najneskôr do 1. mája roku predchádzajúceho konferencii.
Organizátori predkladajú žiadosti na odporúčanie aj Národným komitétom svojich území. Žiadosť sa predkladá na predpísanom formulári, ktorý je k dispozícii na stránkach IUPAP.

Žiadosti o podporu
Konferencie, ktoré žiadajú o záštitu a podporu IUPAPu musia spĺňať podmienky podrobne vymenované na stránkach IUPAP
https://iupap.org/conferences/.

Kategórie konferencií
Konferencie a podľa toho aj maximálna výška podpory od IUPAP sa delia na tri kategórie:  

všeobecné konferencie (General Conferences) - typ A

  • nad 750 účastníkov

  • podpora do 10000 USD  


tematické konferencie (Topical Conferences) - typ B

  • nad 300 účastníkov

  • podpora do 5000 USD  


špecializované konferencie (Special Conferences) – typ C

  • nad 50 účastníkov

  • podpora do 2000 USD

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky