Úvod - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Organizáciou 26. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky. Prípravou podujatia je poverený Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Za posledné roky sa stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume. Predstavujú významný nástroj individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti. Jednotlivé sekcie venované rôznym fyzikálnym odborom vytvárajú vhodný priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Študenti a doktorandi tak získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zasa inšpiráciu do pedagogickej práce. Významným bodom programu bude zasadnutie pedagogickej sekcie zameranej na tvorivé metódy výučby a prenos výsledkov výskumu do výučby.
Novou sekciou pripravovanou v programe tohto ročníka konferencie je „Fyzikálne vzdelávanie na technických univerzitách". Pôjde o oslovenie zástupcov súčasných alebo bývalých katedier fyziky na fakultách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, či Technickej univerzity vo Zvolene. Témou by bolo postupné znižovanie tradičného rozsahu fyziky na technikách a nevyhnutné reflektovanie na nové potreby týchto škôl.
Dôležité sú aj témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku, ako je účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálnych fondov) a účasť na najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ – Horizont 2020.  
Tradične dostanú priestor víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov za rok 2022. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS spojené s voľbami do výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti na obdobie 2022 - 2025.  

Organizačný výbor konferencie

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah