SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Výhody členstva v SFS
Informácie

Podujatia v roku 2024
Január, február, jún 2024
Merania a demonštrácie pre študentov stredných škôl
FEI STU, január, február a jún 2024
Webstránka


Február, marec
FEI - ESA Space Camp
Hurbanovo, Svätý Peter,  
29. februára - 2. marca 2024

Apríl
Študentská vedecká konferencia FMFI
Bratislava, 18. apríla 2024

Máj
Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie

Jún
ADEPT 2024
Nový Smokovec, Atrium 24.-27. jún 2024
Webstránka

APCOM 2024
Štrbské Pleso, 19. - 21. 6. 2024
Webstránka

August
Festival Veda na scéne
Turku, 12.–15. augusta 2024
Webstránka

September
27. konferencia slovenských fyzikov
Žilina, 2.–5. septembra 2024
Webstránka


Modely modernej fyziky - Letná škola z teoretickej fyziky
Liptovská Teplička, 8.–14. septembra  2024


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky