SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Výhody členstva v SFS
Informácie

Podujatia v roku 2020

Marec 2020
BIONANOSMART 2020
11. - 13. 3. 2020, Stará Lesná
webstránka

Máj 2020
Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie
Výsledky súťaže

Jún 2020
APCOM 2020
9. - 11. 6. 2020, Štrbské Pleso
webstránka

ADEPT 2020
8. - 11. 6. 2020, Nový Smokovec
webstránka

August 2020
XLIII. Vanovičove dni
26. - 28. 8. 2020, Krompachy
webstránka

September 2020
20. konferencia českých a slovenských fyzikov
7. - 10. 9. 2020, MFF UK Praha
webstránka

Materiál-Akustika-Priestor 2020
9. - 11. 9. 2020, Zvolen
webstránka


Festival fyziky, Tvorivý učiteľ fyziky
21. - 23. 9. 2020, Smolenice
webstránka

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky