Zoznam účastníkov - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Zoznam registrovaných účastníkov

Pavlo Baloh, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Experimental study of low-temperature properties of AsxS100-x glassy systems
 
Peter Bokes, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave
Vedenie tepla v kvázi 1D sústavách     
   
Marek Bombara, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach    
Experiment ALICE na urýchľovači LHC v CERN  
 
Adam Broniš, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Štúdium nových izomérnych stavov v  255No
 
Ignác Bugár, Medzinárodné laserové centrum CVTI SR
Ultrarýchle riadenie solitónov v dvojjadrových optických vláknach  
   
Július Cirák, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave
 
Mária Csatáryová, KFMT, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
Alternatívne fyzikálne pokusy počas dištančného vzdelávania
  
Marcel Človečko, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Kremenná ladička v silných magnetických poliach – parametrický rezonátor/zosilňovač
  
Dobromila Danková, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Analysis of a fully frustrated spin-1 Heisenberg ladder via a modified level-spectroscopy method
    
Petro Danylchenko,  Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Magnetocaloric effect of Ni(C4H3O4)2(H2O)4
  
Samuel Dobák, KFKL ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Magnetizačné straty magneticky mäkkých materiálov    
  
Andrea Džubinská, CPM TIP, UPJŠ v Košiciach
Effect of Lu Dopinf on the Physical Properties of YbCu4Ni
  
Oľga Fričová, Katedra fyziky, FEI TUKE
The influence of glycerol on the morphology of plasticized corns starch studied using 1H NMR and XRD
 
Ladislav Galdun, CPM-TIP UPJŠ v Košiciach
Heusler alloys: from micro to nanowires
 
Azadeh Ghannadan, Pavol Jozef Safarik university in Kosice
On the existence of a kink in the negativity of a spin-1 Heisenberg dimer with uniaxial single-ion and exchange anisotropies

Štefan Gmuca, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Kamil Goliaš, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Kremenná ladička v silných magnetických poliach – parametrický rezonátor/zosilňovač

Štefan Hardoň, Katedra fyziky, Žilinská Univerzita v Žiline
The influence of ZnO nanoparticles on the dielectric properties of polyurethanes

František Herman, Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave
Dynesove supravodiče
 
Peter Hutár, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
Precursor thin-film structure and its relation to the structural properties of large-area MoS2 films grown by sulfurization
  
Michal Choma, Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV, Prešovská univerzita
Využitie analógovo-digitálneho prevodníka vo vyučovaní fyziky
 
Sergej Iľkovič, KFMT, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
Vývoj fyzikálnych experimentálnych zariadení a pomôcok s využitím mikrokontrolérov
 
Ján Ivančo, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Elektrónová štruktúra molekulárnych filmov a súvisiacich rozhraní

Patrik Jakab, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústav fyzikálnych vied, UPJŠ v Košiciach
Korelácia parametrov kozmického počasia a medicínskych diagnóz na Slovensku medzi rokmi 2007-2014
 
Marián Janek, Katedra fyziky, FEIT, Žilinská univerzita
Results and plans on short range correlations studies in few nucleon systems
  
Katarína Karľová, KTFA ÚFV, PF UPJŠ v Košiciach
Magnetizačné procesy a nízkoteplotná termodynamika nízkorozmerných kvantových spinových systémov
   
Mária Kladivová, Katedra fyziky, FEI TUKE
Vlastnosti doménovej steny v bistabiných mikrodrôtoch
 
Andrea Kľučarová, KFMT FHPV, Prešovská univerzita
Korelačná analýza vplyvu poznávacieho záujmu na kritické myslenie žiakov vo fyzike
 
Jozef Kmec, Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV, Prešovská univerzita
Určenie mechanických materiálových parametrov oceľových plechov
 
Soňa Kotorová, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave
Analýza anorganických Cu2ZnSnS4, organických P3HT tenkých vrstiev a povrchových nanoštruktúr na báze CD-Fe
Contacts annealing of 4H-SiC detectors for high temperature applications
 
Martin  Kovalik, Department of Magnetism, Institute of Experimental Physics, SAS, Košice
Hole doped manganese perovskite La0.80Ag0.15MnO3 for self-controlled magnetic hyperthermia
    
Mária Kovaľaková, Katedra fyziky, FEI TUKE
    
Jozef Kravčák, Katedra fyziky, FEI TUKE
Lineárny vibračný elektromagnetický generátor (rekuperačný tlmič)
  
Jozef Kristek, FMFI UK v Bratislave
Efektívne konečno-diferenčné numerické modelovanie seizmických vĺn a zemetrasného pohybu
   
Jozef Kúdelčík, Katedra fyziky, Žilinská Univerzita v Žiline
The changes of acoustic attenuation in biocompatible fluids by a magnetic field
 
Vladimír Lisý, Katedra fyziky, FEI TUKE
Friction coefficient and memory of solutes in external harmonic potentials
 
Štefan Luby, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Slovak physics in the infromation age - gains and losses

Jaroslav Merc, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Gaia18aen: First symbiotic star discovered by Gaia

Martin Orendáč, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Frustrovaný magnetizmus v pyrochlóroch vzácnych zemín

Alžbeta Orendáčová, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Experimentálne štúdium mriežkovej dynamiky metalo-organickej štruktúry ZIF-8

Viktor Petrenko, BCMaterials. Basque center for materials, applications & nanostructures
Behaviour of magnetic nanoparticles in bulk and at interfaces: neutron scattering data
 
Ľubomíra Regeciová, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Teoretický popis magnetizačných procesov v tetraboridoch vzácnych zemín
 
Marián Reiffers, KFMaT, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
   
Simeon Samuhel, Katedra fyziky FEI TUKE
Contribution to the study of the domain wall geometry in bistable glass coated microwires
 
Michal Solanik, Katedra počítačov a informatiky, FEI TUKE
Geliosphere – GPU implementation of cosmic ray modulation models in heliosphere
 
Jozef  Strečka, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Spin-1/2 Heisenberg diamond-like decorated square lattice in a magnetic field from perspective of localized magnons

Vladimír Šebeň, KFMaT, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
Synergetics of formation to gradient modifed structures: methods, concepts and fractality

Fedor Šimkovic, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava
Hmotné neutrína - kľúč k pochopeniu vesmíru
 
Janka Šišková, Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok
Vedecké večerníčky - podcast od detí pre deti
   
Milan Timko, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice    

Tomáš Váry, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave
ER-EIS characteristics of furan-substituted and thiophene-substituted thiazolo [5,4-D] thiazoles
 
Martin Venhart, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Nuclear structure of neutron-deficient odd-Au isotopes
  
Olha Vinnik, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Magnetic field-induced phase transitions in Cu(en)2SO4 – a singlet-ground state magnet

Mária Zentková, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Magnetokalorický jav v striebrom dopovanom LaMnO3
 
Ján Ziman, Katedra fyziky, FEI TUKE
Vlastnosti doménovej steny v bistabiných mikrodrôtoch


Aktualizované 6. 9. 2021      
     


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah