ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Organizáciou 25. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky.
Vzhľadom na vážnosť situácie s pandémiou koronavírusu COVID-19 a na perspektívu vývoja stavu na Slovensku organizátori sa rozhodli uskutočniť konferenciu prostredníctvom pripojenia on-line. Organizáciou podujatia je poverený Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Konferencia si kladie za cieľ zoznámiť účastníkov s najnovším pokrokom najmä v odvetviach fyzikálnych vied, ktorým sa na Slovensku intenzívne venujeme. Chceme posilniť tiež komunikáciu fyzikov naprieč odbormi a naprieč generáciami.
Dôležité sú témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku, ako je účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálnych fondov) a účasť na najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ – Horizont 2020.  V tejto súvislosti apelujeme na vedúcich fyzikálnych pracovísk, aby sa osobne zúčastnili na konferencii a povzbudili k účasti aj všetkých pracovníkov, ktorí sú schopní kvalifikovane poskytnúť prehľad o riešených projektoch. Študenti a doktorandi tak získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zasa inšpiráciu do pedagogickej práce.
Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Konferencie sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume. Predstavujú významný nástroj individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti. Jednotlivé sekcie venované rôznym fyzikálnym odborom vytvárajú vhodný priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Význačný bod programu bude zasadnutie pedagogickej sekcie zameranej na tvorivé metódy výučby a prenos výsledkov výskumu do pedagogickej praxe.
Tradične dostanú priestor víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS.  

Organizačný výbor konferencie

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah