Pozvané prednášky - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Pozvané prednášky

Štefan Luby,  Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Slovenská fyzika v informačnom veku - zisky a straty
(Slovak physics in the information age - gains and losses)

Marek Bombara, KJaSF, ÚFV, PF UPJŠ, Košice
Experiment ALICE na urýchľovači LHC v CERN

Samuel Dobák, KFKL, ÚFV, PF UPJŠ, Košice
Magnetizačné straty magneticky mäkkých materiálov

Ladislav Galdun, TIP - Technologický a inovačný park UPJŠ Kosice
Heuslerove zliatiny: od mikro k nanodrôtom

Sergej Iľkovič, Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV, Prešovská univerzita
Vývoj fyzikálnych experimentálnych zariadení a pomôcok s využitím mikrokontrolérov
 
Jan Ivančo, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Elektrónová štruktúra molekulárnych filmov a súvisiacich rozhraní

Katarína Karľová, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice
Magnetizačné processy a nízkoteplotná termodynamika nízkorozmerných kvantových spinových systémov

Maria Kladivová, Katedra fyziky, FEI TU, Košice
Vlastnosti doménovej steny v bistabiných mikrodrôtoch

Jozef Kristek, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI UK, Bratislava
Efektívne konečno-diferenčné numerické modelovanie seizmických vĺn a zemetrasného pohybu

Martin Orendáč, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Frustrovaný magnetizmus v pyrochlóroch vzácnych zemín
 
Viktor Petrenko, BCMaterials. Basque center for materials, applications & nanostructures
Behaviour of magnetic nanoparticles in bulk and at interfaces: neutron scattering data
 
Fedor Šimkovic, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava
Hmotné neutrína - kľúč k pochopeniu vesmíru

Martin Venhart, FÚ SAV, Bratislava
Nuclear structure of light Au isotopes

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah