Zoznam účastníkov - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Andel Boris
Univerzita Komenského v Bratislave

Antalic Stanislav
Univerzita Komenského v Bratislave

Baník Ivan
Katedra fyziky, Stavebná fakulta
, STU Bratislava

Bednarčík Jozef
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, Germany

Bírešová Jana
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline


Cirák Július

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave

Čurlík Ivan
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove

Danihelová Anna
Drevárska fakulta, TU vo Zvolene

Dinda Jozef
ZŠ Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie

Dobák Samuel
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika


Ďáková Ľuboslava
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Feher Alexander
Ústav fyzikálnych vied
, PF UPJŠ v Košiciach

Fröhlich Karol
Elektrotechnický ústav SAV Bratislava

Gallová Jana
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Gdovinová Veronika
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Gintner Mikuláš
Katedra fyziky, EF, Žilinská univerzita


Glesk Ivan
Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Strathclyde Glasgow, UK

Gmuca Štefan
Fyzikálny ústav SAV

Gmucová Katarína
Fyzikálny ústav SAV


Grajcar Miroslav
FMFI UK Bratislava

Herich Peter
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzity Komenského

Iľkovič Sergej
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita

Jurečková Jana
Ústav experimentálnej fyziky, SAV, Košice

Kapusta Ondrej
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta,

Katedra fyziky kondenzovaných látok

Kladivová Mária
K
atedra fyziky, FEI TU v Košiciach

Klicpera Milan
Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics,
Department of Condensed Matter Physics, Institut Laue-Langevin, Grenoble

Kluvanec Daniel

Katedra fyziky, FPV UKF v Nitre

Kondela Tomáš
Farmaceutick
á fakulta, UK

Kovaľaková Mária
Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach

Kučerka Norbert
Farmaceutická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Laboratórium Neutrónovej Fyziky Spojeného Ústavu pre Jadrový Výskum

Leja Jozef
Fyzikálny ústav SAV


Litecká Juliána
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita v Prešove

Lobotka Peter
Elektrotechnický ústav SAV


Lobotková Anna


Lotnyk Dmytro
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Melníková Lucia
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Melo Ivan
Katedra fyziky EF, Žilinská univerzita


Mucha Ľubomír
podpredseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády

Němec Miroslav
Technická univerzita Zvolen

Onderko František
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Onufriienko Oleksandr
Prírodovedecká fakulta
, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Orendáčová Alžbeta
Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach


Pleceník Tomáš
FMFI Bratislava

Pudiš Dušan
Katedra fyziky ŽU Žilina

Ráczová Katarína
Ústav fyzikálnych vied
, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rajňák Michal
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Reiffers Marian
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita

Samuely Tomáš
Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ


Saksl Karel
UMV SAV Košice

Šepelák Vladimír
Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology & Institute of Geotechnics,
Slovak Academy of Sciences

Škorecová Ivana
KF UKF
Nitra

Šoltésová Daniela
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Teleki Aba
Katedra fyziky, FPV UKF v Nitre

Uhríková Daniela
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského

Valko Pavol
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave

Vanko  Július
KJFB FMFI UK

Vanková Viera
FMFI


Váry Tomáš
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave

Vojčíková Lea
UPJŠ LF Ústav lekárskej a klinickej biofyziky


Zeleňáková Adriana
PF UPJŠ Košice

Ziman Ján
Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky