Úvod - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizáciou 21. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky.

Dôležité sú tiež témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku, ako je účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálnych fondov) a účasť na najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ – Horizont 2020. V tejto súvislosti apelujeme na vedúcich fyzikálnych pracovísk, aby sa osobne zúčastnili na konferencii a povzbudili k účasti aj všetkých pracovníkov, ktorí sú schopní kvalifikovane poskytnúť prehľad o riešených projektoch. Študenti a doktorandi tak získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zasa inšpiráciu do pedagogickej práce.

Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Konferencie sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume. Predstavujú významný nástroj individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti. Jednotlivé sekcie venované rôznym fyzikálnym odborom vytvárajú vhodný priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Význačný bod programu bude zasadnutie pedagogickej sekcie zameranej na tvorivé metódy výučby a prenos výsledkov výskumu do pedagogickej praxe.

Okrem prednášok bude súčasťou konferencie aj posterová sekcia. Tradične dostanú priestor víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS, na ktorom prebehnú voľby členov nového výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti pre obdobie rokov 2015 - 2018.

Organizačný výbor


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky