Propagácia fyziky - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Význam fyziky pre ekonomiku európskych krajín

Zhrnutie analýzy pripravenej pre Európsku Fyzikálnu Spoločnosť Výskumným Centrom pre Ekonomiku a Obchod (CEBR)
Európska Fyzikálna Spoločnosť (EPS), Január 2013
(pdf dokument v anglickom jazyku, slovenský preklad)

Od svojho založenia v roku 1968, Európska Fyzikálna Spoločnosť (EPS) hrala dvojitú úlohu učenej spoločnosti a združenia národných členských fyzikálnych spoločností. Po 45 rokoch svojej činnosti združuje EPS 41 členských národných spoločností, a reprezentuje veľmi širokú a pestrú komunitu fyzikov. Jedným z hlavných cieľov EPS je dodať tejto komunite fyzikov konzistentný a jednotný hlas, aj napriek existujúcim hospodárskym, geografickým aj vzdelanostným odlišnostiam.

Európa má dlhodobo a tradične silnú pozíciu v oblasti technológií aj vedy, a v súčasnosti sídlia v Európe popredné národné aj medzinárodné výskumné fyzikálne laboratóriá. Európsky výskumný program Horizont 2020 bol spustený s cieľom zosilniť blízke prepojenie medzi základným výskumom a technologickými aplikáciami, za účelom zrýchlenia pokroku v inováciách aj v európskom výskume (čo je veľkou výzvou pre budúcnosť).


V tejto súvislosti vznikajú otázky: Aká dôležitá je fyzika pre hospodárstvo európskych krajín ? Nakoľko užitočné je udržovanie a zvyšovanie investícií do fyziky ? Za účelom posúdenia týchto otázok EPS poverila výskumné centrum CEBR vypracovaním nezávislej ekonomickej analýzy na základe verejných informačných zdrojov prístupných cez službu Eurostat. Je to po prvý krát, kedy takáto štúdia bola vypracovaná v rozsahu, ktorý zahrňuje 29 európskych krajín (27 štátov EU plus Švajčiarsko a Nórsko). Analýza zahŕňa 4-ročné obdobie 2007-2010, pričom rok 2010 je posledný, pre ktorý existujú oficiálne údaje zo všetkých 29 uvedených štátov. Vypracovaná CEBR analýza je obsiahnutá v detailnej správe, ktorá bola vypracovaná v Decembri 2012, pričom najdôležitejšie výsledky analýzy sú zhrnuté v tu predkladanom dokumente. Ďalšie informácie sú na stránke http://www.eps.org/physicsandeconomy/
.

Uvedený 4-ročný prehľad európskej ekonomiky ukazuje, že priemyselný sektor založený na fyzikálnom poznaní generuje 15% celkového obratu a viac ako 13% zamestnanosti v ekonomike európskych krajín. Pre objasnenie významu týchto číselných údajov uvádzame, že obrat na osobu zamestnanú v oblasti založenej na fyzikálnom poznaní podstatne prevyšovala maloobchodný sektor, a produktivita práce založenej na fyzikálnom poznaní (vyjadrená ako hrubá hodnota na zamestnanca) bola podstatne vyššia ako v ktorejkoľvek inej signifikantnej priemyselnej či obchodnej oblasti hospodárstva, vrátane výrobného sektora. Priemysel a podniky založené na fyzikálnych poznatkoch generovali viac R&D aktivít a boli životaschopnejšie v porovnaní s ostatnými hospodárskymi subjektami, napriek globálnemu ekonomickému poklesu a jeho vplyvu na vznik a úspešnosť podnikov. Podrobná analýza európskych údajov obsiahnutých v úplnej správe vypracovanej centrom CEBR môže poskytnúť hlbší pohľad a porozumenie viacerým úspechom aj nedostatkom v sektore hospodárstva založenom na fyzikálnom poznaní.


Dúfame, že informácia sprostredkovaná Európskou Fyzikálnou Spoločnosťou pomocou analýzy obsiahnutej v CEBR správe bude inšpirujúcou na európskej aj národnej úrovni, a poskytne presvedčujúci argument pre podporu fyziky a všetkých jej aspektov, zahrňujúcich vzdelávací systém, výskum, priemysel aj obchod.


Luisa Cifarelli
Prezidentka Európskej Fyzikálnej Spoločnosti


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky