Ocenenia SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ocenenia SFS

Štatút čestného členstva SFS
1) Čestným členom sa môže stať významný pedagogický, vedecký alebo odborný pracovník vo fyzike, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj fyziky alebo o činnosť SFS.
2) Čestné členstvo sa udeľuje prevažne členom SFS, ktorí sa svojou prácou v SFS obzvlášť zaslúžili o napĺňanie poslania a cieľov SFS.
3) Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničnému fyzikovi, pokiaľ sa zaslúžil o rozvoj spolupráce so SFS.
4) Čestným členom SFS sú poskytnuté tieto výhody:

• Čestný člen neplatí povinné členské príspevky
• Čestný člen má nárok dostávať bezplatne Europhysics News
• Čestné členstvo sa berie do úvahy pri žiadostiach o podpory účasti na vedeckých podujatiach.

5) Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie SFS.

Štatút čestného členstva SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.

Štatút ceny SFS za vedu
1) Cena SFS za vedu (ďalej len cena) sa udeľuje za vedecký prínos vo fyzike, za významné výsledky vo fyzike dosiahnuté v oblasti základného fyzikálneho výskumu, prípadne za významné aplikácie fyzikálnych poznatkov v spoločenskej praxi.
2) Cena môže byť udelená rovnako domácemu ako aj zahraničnému fyzikovi.
3) Cenu udeľuje valné zhromaždenie SFS.

Štatút ceny SFS za pedagogiku
1) Cena SFS za pedagogiku (ďalej len cena) sa udeľuje za rozvoj fyzikálneho vzdelávania na Slovensku, za významný pedagogický prínos vo fyzike a za významné výsledky dosiahnuté v oblasti rozvoja didaktiky fyziky. Tiež za mimoriadne významný prínos v oblasti popularizácie fyziky medzi študentami stredných škôl, stredoškolskými učiteľmi a širokou verejnosťou.
2) Cenu udeľuje valné zhromaždenie SFS.


Štatút ceny SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.


Štatút medaily SFS
1) Medaila SFS (ďalej len medaila) sa udeľuje ako ocenenie celkového prínosu pre fyziku na Slovensku.
2) Medaila sa udeľuje aj odborníkom mimo SFS a zo zahraničia, najmä v prípade mimoriadnych zásluh o SFS alebo o rozvoj fyziky.
3) Medaila môže byť udelená aj osobám, ktoré nepracujú vo fyzike, ale podstatným spôsobom prispeli k jej rozvoju a jej propagácii v spoločnosti.
4) Medailu udeľuje valné zhromaždenie SFS.

Štatút medaily SFS schválilo valné zhromaždenie SFS dňa 12.10.2004.


Zásady udeľovania vyznamenaní SFS
1) Čestné členstvo,  ako cenu a medailu udeľuje valné zhromaždenie na návrh výboru SFS.
2) Návrh na čestné členstvo, cenu a medailu musí obsahovať:

  • meno, tituly, vedeckú hodnosť, pedagogickú hodnosť navrhovaného, ďalej jeho dátum narodenia, adresu bydliska a pracoviska, pracoviska, telefón, e-mail, prípadne ďalšie údaje

  • stručné a výstižné zdôvodnenie návrhu (maximálne 12 riadkov texty)

  • dátum a záver prerokovania výborom SFS

  • podpis navrhovateľa a predsedu SFS

3) Podnet na udelenie čestného členstva, ceny alebo medaily môžu podávať všetci členovia SFS.
4) Návrh na prerokovanie vo výbore SFS sa predkladá prostredníctvom ľubovoľného člena výboru SFS, ktorý si podnet osvojí  ako jeho navrhovateľ.
5) Návrhy na udelenie vyznamenaní predkladá valnému zhromaždeniu predseda SFS, alebo ním poverený zástupca.

Tieto zásady schválil výbor SFS na svojom 4. zasadnutí dňa 31. marca 2004. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky