Poskytovanie podpôr - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zásady poskytovania finančných podpôr SFS

1. Typy podpôr    

Slovenská fyzikálna spoločnosť v rámci svojich možností a v súlade so svojím poslaním poskytuje tieto finančné podpory:
a) členom SFS na umožnenie účasti na vedeckých podujatiach,
b) organizátorom vedeckých podujatí, organizovaných pod záštitou SFS na uľahčenie pozvaní významných prednášateľov, hlavne zo zahraničia a na umožnenie účasti mladých fyzikov,
c) výhercom Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov na umožnenie účasti na výročných konferenciách SFS,
d) členom SFS na umožnenie účasti na vedeckých podujatiach prostredníctvom EPS (EWTF),
e) v súlade so štatútom SFS ako príjemcu 2% z daní fyzických a právnických osôb.

2. Účel použitia podpôr

a) Podpora podľa bodu 1.a) poskytovaná členom na umožnenie účasti na vedeckých podujatiach sa realizuje formou úhrady konferenčných poplatkov, cestovných lístkov, alebo ich časti.
b) Podpora podľa bodu 1.b) poskytovaná organizátorom vedeckých podujatí pozostáva z príspevku, ktorý sa dá použiť ako príspevok na úhradu ubytovania, cestovných lístkov, alebo ich časti. Predpokladá sa, že organizátori zo svojej strany vyriešia odpustenie konferenčných poplatkov.
c) Podpora podľa bodu 1.c) výhercom Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov predstavuje príspevok na úhradu jednodňových pobytových nákladov (nocľah na jednu noc, jednodňovú stravu, alikvotnú časť konferenčného poplatku). Cestovné náklady prípadne viacdňovú účasť si hradí účastník prostredníctvom svojho pracoviska.
d) Podpora EWTF sa riadi vlastnými pravidlami EPS.

3. Finančné zdroje na podpory SFS pozostávajú:

a) zo schválených plánovaných príspevkov Rady vedeckých spoločností (ďalej RVS),
b) z úrokov z finančných prostriedkov vlastných, ako aj z cudzích (grantov a projektov),
ktoré sú prechodne na účtoch SFS, s výnimkou úrokov z prostriedkov od RVS,
c) z dotácií, grantov a darov, pokiaľ to predpisy na ich použitie umožňujú,
d) z prebytkov z konferencií hospodársky organizovaných cez účet SFS,
e)
z 2% z daní fyzických a právnických osôb darovaných SFS,
f) z členských príspevkov do SFS.

4. Podávanie žiadostí a rozhodovanie o nich


a) Podporu podľa bodu 1. a) je možné žiadať priebežne po celý rok. O udelení podpôr a ich výške rozhodne výbor na základe aktuálnej finančnej situácie.
b) O podporu podľa bodov 1. b) z prostriedkov RVS (bod 3.a) požiada predseda organizačného výboru (resp. poverená osoba) daného podujatia do 15. decembra predchádzajúceho roku. Výbor upovedomí žiadateľa o udelení podpory po obdržaní rozhodnutia z RVS.
c) O podporu podľa bodov 1. b) z  prostriedkov SFS (bod 3.b) požiada predseda
organizačného výboru (resp. poverená osoba). O udelení podpôr a ich výške rozhodne výbor na základe aktuálnej finančnej situácie.
d) Použitie prostriedkov a úrokov z grantov na cielené projekty (bod 3b a 3.c) podlieha súhlasu vedúceho projektu.
e) Prebytky z konferencií (bod 3.d) sú počas troch rokov od ukončenia akcie k dispozícii organizátorom podujatia, hlavne na prípravu ďalšieho podujatia. Potom ich výbor používa podľa uváženia aj na poskytovanie podpôr.


Žiadosť o dotáciu (xls)

5. Všeobecné zásady

a) Príspevok sa udeľuje vždy konkrétnemu žiadateľovi a je neprenosný na inú osobu.
b) Podmienkou vyúčtovania cesty zo strany SFS je obdržanie účtovných dokladov a  Správy zo služobnej cesty.


c)  Žiadosť o príspevok podľa bodu 1a) musí obsahovať:
1) Meno žiadateľa
2) Názov, čas a miesto konania
3) Poštovú a E-mailovú adresu organizátora
4) Webovskú stránku konferencie (ak existuje)
5) Rozpis predpokladaných nákladov
6) Názov konferenčného príspevku

d)  Žiadosť o príspevok podľa bodu 1b) musí obsahovať náležitosti podľa predlohy z RVS.
 
Schválené na schôdzi výboru SFS dňa  15.
3. 2006


Zásady vyúčtovania dotácie akcie

1. Po oznámení o pridelení dotácie na akciu a jej následnom ukončení je potrebné požiadať o vyplatenie dotácie. V žiadosti treba uviesť názov akcie, miesto a čas konania, účel použitia dotácie.
2. Súčasťou žiadosti je krátka správa o hospodárení, obsahujúca v tabuľke prehľad príjmov a výdajov zabezpečujúcich akciu. Tabuľka spolu s návodom na vyplnenie je na internetovej stranke (Zuctovanie_Akcie.xls). Tabuľku vyplňte v Exceli.
3. V prípade, že financie pridelené na akciu nejdú cez účet SFS, je potrebné priložiť k prehľadu kópie účtovných dokladov vo výške poskytnutej dotácie.       
4. Prílohu k žiadosti o vyplatenie dotácie tvoria informačné materiály o akcii (oznam rozosielané účastníkom, program akcie, resp. iné podklady vhodné na zdokumentovanie akcie).
5. Predloženie uvedených dokumentov, pokiaľ možno v elektronickej forme na adresu sfs@savba.sk, je podmienkou na poskytnutie dotácie do budúcnosti.


Zúčtovanie akcie (xls)

Schválené na Výbore SFS dňa 4. októbra 2007.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky