Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2019

Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú nasledovné:
1. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý autor vedeckej práce z fyziky, ktorý v roku 201
9 dosiahne vek najviac 35 rokov.

2. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite spolu s prihláškou do súťaže ako prílohu v pdf
resp. doc formáte mailom na mailovú adresu SFS (sfs@savba.sk) Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS). V prihláške je nutné uviesť tieto údaje:

  • osobné údaje autora (dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko, č. telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky, podpis),

  • stručný abstrakt (cca 10 riadkov) charakterizujúci práce podané do súťaže (cca 10 riadkov, na zverejnenie po vyhlásení výsledkov),

  • zoznam citácií na publikované práce alebo iné formy ohlasu.


3. Do súťaže sa prijíma práca alebo súbor najviac troch vedeckých prác, dosiaľ v tejto súťaži neocenených, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o prijatí) za posledných päť rokov.


4. Pri prácach v spoluautorstve sa súťažiacemu priznáva alikvotný podiel na práci, pokiaľ nedoloží čestné prehlásenie alebo iný hodnoverný doklad o výške svojho podielu.


5. Výbor SFS ustanoví komisiu pre posúdenie prihlásených prác podľa odborného zamerania prác. SFS odmení práce (súbory prác) prvou, druhou a treťou cenou. Predseda komisie predloží návrh na ocenenie prác a výbor rozhodne o udelení cien. Niektoré ceny nemusia byť udelené.


6. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke SFS, v Správach SAV a univerzitných periodikách. Autorom ocenených prác uhradí SFS pobytové náklady v deň prezentácie ocenených prác na
24. konferencii slovenských fyzikov v Žiline (2. - 5. september 2019) a odpustí konferenčný poplatok.

7. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite spolu s prihláškou do súťaže najneskôr do
6. mája 2019.


Súbor na stiahnutie

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky