Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2024

Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú nasledovné:

1. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý autor vedeckej práce z fyziky, ktorý v roku 2024 dosiahne vek najviac 35 rokov.

2. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác je potrebné zaslať spolu s prihláškou do súťaže ako prílohu v pdf resp. doc formáte mailom na mailovú adresu Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (sfs@savba.sk).


V prihláške je nutné uviesť nasledovné údaje:
• osobné údaje súťažiaceho (dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko, č. telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky, podpis),
• stručný abstrakt charakterizujúci práce podané do súťaže (cca 10 riadkov, na zverejnenie po vyhlásení výsledkov),
• zoznam citácií na publikované práce alebo iné formy ohlasu,
• pri prácach v spoluautorstve uviesť stručnú charakteristiku osobného vkladu.


3. Do súťaže sa prijíma práca alebo súbor najviac troch vedeckých prác, zatiaľ v tejto súťaži neocenených, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o prijatí) za posledných päť rokov.


4. Výbor SFS ustanoví komisiu pre posúdenie prihlásených prác podľa odborného zamerania prác. SFS odmení práce (súbory prác) prvou, druhou a treťou cenou. Predseda komisie predloží návrh na ocenenie prác a výbor rozhodne o udelení cien. Niektoré ceny nemusia byť udelené.


5. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke SFS, v Správach SAV a univerzitných periodikách. Autorom ocenených prác uhradí SFS pobytové náklady v deň prezentácie ocenených prác na 2
7. konferencii slovenských fyzikov v Žiline (2.-5. september 2024) a odpustí konferenčný poplatok.

6. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite spolu s prihláškou do súťaže najneskôr do
20. mája 2024.

Ing. Štefan Gmuca, CSc.  
Predseda Slovenskej fyzikálnej spoločnosti                                                               

Informácie - súbor na stiahnutie   Výsledky súťaže 2024


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky