Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2022

Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú nasledovné:

1. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý autor vedeckej práce z fyziky, ktorý v roku 2022 dosiahne vek najviac 35 rokov.


2. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite spolu s prihláškou do súťaže ako prílohu v pdf
resp. doc formáte mailom na mailovú adresu SFS (sfs@savba.sk) Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS). V prihláške je nutné uviesť tieto údaje:

  • osobné údaje autora (rok narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko, číslo telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky, podpis),

  • stručný abstrakt (cca 10 riadkov) charakterizujúci práce podané do súťaže (na zverejnenie po vyhlásení výsledkov),

  • zoznam citácií na publikované práce alebo iné formy ohlasu.


3. Do súťaže sa prijíma práca alebo súbor najviac troch vedeckých prác, dosiaľ v tejto súťaži neocenených, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o prijatí) za posledných päť rokov.


4. Pri prácach v spoluautorstve sa súťažiacemu priznáva alikvotný podiel na práci, pokiaľ nedoloží čestné prehlásenie alebo iný hodnoverný doklad o výške svojho podielu.


5. Výbor SFS ustanoví komisiu pre posúdenie prihlásených prác podľa odborného zamerania prác. SFS odmení práce (súbory prác) prvou, druhou a treťou cenou. Predseda komisie predloží návrh na ocenenie prác a výbor rozhodne o udelení cien. Niektoré ceny nemusia byť udelené.


6. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke SFS, v Správach SAV a univerzitných periodikách. Autorom ocenených prác uhradí SFS pobytové náklady v deň prezentácie ocenených prác na 26. konferencii slovenských fyzikov v Košiciach, ktorá sa uskutoční 5. - 8. septembra 2022, a odpustí sa im konferenčný poplatok.


7. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite spolu s prihláškou do súťaže najneskôr do
15. mája 2022.


Informácie - súbor na stiahnutie   Výsledky súťaže 2022

Výsledky súťaže v roku 2022

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky