Zoznam účastníkov - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Bokes Peter
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 

Bombara Marek
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Produkcia deuterónov v zrážkach ťažkých iónov ako možná úloha na Masterclasses v časticovej fyzike
 
Briančin Jaroslav
Ústav geotechniky SAV, Košice

Búcsi Alexander
Katedra fyzikálnej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Výpočet mriežkových parametrov a Millerových indexov monoklinických štruktúr pomocou Monte Carlo optimalizácie

Bury Peter
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Vyšetrovanie štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch pomocou  povrchových akustických vĺn

Cirák Július

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Csatáryová Mária
K
FMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Introducing virtual observations into astronomy curriculum at slovak primary school levels


Čurlík Ivan
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Comparison of Yb and Eu intermetallic compounds in R-Pd-X (R = Yb,Eu, X = Sn, In) systems


Danihelová Anna
Technická univerzita vo Zvolene
Zvuková pohltivosť vybraných materiálov z recyklovaných technických textílií

Dolinová Jindřiška
LABICOM s.r.o., Olomouc, Česká republika

Džubinská Andrea
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
E
xperimental study of the rare earth magnetism in (Yb/Ce)Ni5 compound

Girman Vladimír
Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Transmisná elektrónová mikroskopia
 
Gmuca Štefan
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
"Keď Vesmír umrie"

Gmucová Katarína
Fyzikálny ústav SAV
, Bratislava
Ako presne vieme určiť šírku zakázaného pásu organického polovodiča?

 
Hardoň Štefan
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
The Influence of ZnO Nanoparticles on the Dissipation Factor in Epoxy Resin


Hockicko Peter
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
Comparison of Misconceptions in Mechanics between Students of Secondary Schools and Incoming Stem Students

Chovancová Marcela
Katedra fyzikálnej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Štruktúra lipidových dvojvrstiev v prítomnosti inhibítora CERT proteínu HPA-12 a jeho analógov: malouhlová difrakcia rtg žiarenia


Iľkovič Sergej
Katedra fyziky, matematiky a techniky,FHPV PU v Prešove
Magnetokalorické a transportné vlastnosti zliatiny Gd10Co20Si70

Janek Marián
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

Using of GY-521 breakout board as a tool to understand gyroscope functioning

Jankových Samuel
Spojená škola Tilgnerova (8-ročné gymnázium), Bratislava
Meranie a simulácia teplotného poľa


Kľučarová Andrea
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Popularizácia fyziky cez neformálne vzdelávanie

Kmec Jozef
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Predicting the Behaviour of the Vehicle Using Nonlinear Models from System Identification Toolbox

Kollár Peter
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Demagnetizačné pole v kompaktovanom práškovom materiál
i NiFeMo
 
Kopčanský Peter
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
 
Kovaľaková Mária
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Plasticized Corn Starch Ageing Studied Using 1H NMR

Králik Ivan
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
LHC Run 2 z pohľadu experimentu ALICE

Kúdelčík Jozef
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
1.
Structural changes of functionalized carbon nanotubes by magnetic fluid
2. Analysis of Rotation Motion by Tracker

Kysel Róbert
Oddelenie seizmológie, Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
Analýza severokórejských jadrových explózií na základe seizmogramov Národnej siete seizmických staníc Slovenska


Lacková Veronika
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Ferronematics-nanofluids based on liquid crystals and magnetic nanoparticles

Lederová Lívia
Ústav fyzikálnych vied
, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Vplyv substitúcie tn za en na mriežkovú dynamiku kvantových magnetov Cu(tn)Cl2 a Cu(en)Cl2


Lisý Vladimír
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Generalized Langevin Equations fo Particle-Bath Systems in External Force Fields


Markoš Peter
FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Rezonancie vo fotonických štruktúrach

Mar'yan Mykhaylo
Uzhhorod National University, Ukraine
Self-organized structures and fractality of the non-crystalline materials As(Ge)-S(Se) systems

Menkyna Martin
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Anomálne škálovanie pasívnej prímes
i v turbulentnom prostredí

Michaličková Katarína
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Determination of the reaction for eta-nuclei creation


Novák Patrik
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave
X-ray diffraction analysis of residual stresses in textured thin films

Olekšáková Denisa

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciac
h
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni


Precner Marián
Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
Evolution of Metastable Defects in Monolayer and Few-Layer Films of MoS2


Pudiš Dušan
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
3D polymer-based laser lithography for photonic applications on a chip and optical fiber

Putiš Marián
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
1. Hľadanie skrytých jaskynných systémov pomocou miónovej tomografie
2. Monitorovanie UV žiarenia atmosféry na nočnej strane Zeme detektorom Amon


Rajňák Michal
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Magnetická kvapalina v elektrickom a magnetickom poli

Regeciová Ľubomíra
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Influence of interplane interactions on formation of magnetization plateaus in the generalised Ising model on the three-dimensional Shastry-Sutherland lattice

Reiffers Marián
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Observation of quantum phase transitions and antiferromagnetic dome in heavy fermion system based on Yb
 
Rusz Jan
Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Uppsala, Sweden
Studying magnetism with transmission electron microscope
 
Šebeň Vladimír
KFMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v prešove
Introducing virtual observations into astronomy curriculum at slovak primary school levels

 
Šechný Martin
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Otvorené IT nástroje v bádateľskom vyučovaní fyziky

 
Š
iffalovič Peter
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Real-Time Monitoring of Thin Film Growth by Means of X-ray Scattering

Šoltýs Alojz
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
1H NMR Study of Structural Relaxation in Thermoplastic Corn Starch


Štelina Július
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Gravitačné vlny a ich detekcia

Š
terbáková Katarína
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Počítačom podporované experimenty v neformálnom vzdelávaní
 
Štrbák Oliver
Biomedicínske centrum Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Biogenic iron in MRI diagnostics
 
Šugár Martin
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
Analýza seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách makroseizmickej intenzity

Tarjányi Norbert
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Group Birefringence of Hi-Bi Optical Fiber

Tarjányiová Gabriela
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita

Comparison of Misconceptions in Mechanics between Students of Secondary Schools and Incoming Stem Students

Teixeira José
Laboratoire Leon Brillouin, CEA Saclay, France
Water, an unusual molecule: facts, interpretations and consequences

Timko Milan
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Magnetic field effect on thermal, dielectric and viscous properties of a transformer oil-based magnetic nanofluid
  
Tokár Stanislav
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Status časticovej fyziky po Run 2 na LHC: Štandardný model vs nová fyzika, Higgsov bozón, top kvark
 
Tóthová Jana
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Brownian Motion in Electric Fields
 

Uhríková Daniela
Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Phospholipid bilayer: from model membranes to targeting drug delivery


Urbancová Petra
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita
2D photonic structures for SPR effect enhancement

Vaľa Martin
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Relativistic particle production in high energy nuclear collisions with Ag(Br)

Váry Tomáš
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ellipsometry Measurement of P3HT Thin Films

Veveričík Marek
Katedra fyziky, Žilinská univerzita v Žiline
Study of electrooptical effect in ferronematics


Yurkovych Nataliya
Uzhhorod National University, Ukraine
Self-organized structures and fractality of the non-crystalline materials As(Ge)-S(Se) systems

Zapotoková Mariana
KFMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Vybrané systémy fázového diagramu Ce-Ni-Ge


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky