Zoznam účastníkov - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Bombara Marek
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Produkcia deuterónov v zrážkach ťažkých iónov ako možná úloha na Masterclasses v časticovej fyzike

Briančin Jaroslav
Ústav geotechniky SAV, Košice

Búcsi Alexander
Katedra fyzikálnej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Výpočet mriežkových parametrov a Millerových indexov monoklinických štruktúr pomocou Monte Carlo optimalizácie

Bury Peter
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Vyšetrovanie štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch pomocou  povrchových akustických vĺn

Cirák Július

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Csatáryová Mária
K
FMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Introducing virtual observations into astronomy curriculum at slovak primary school levels

Džubinská Andrea
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
E
xperimental study of the rare earth magnetism in (Yb/Ce)Ni5 compound

Gmucová Katarína
Fyzikálny ústav SAV
, Bratislava
Ako presne vieme určiť šírku zakázaného pásu organického polovodiča?


Chovancová Marcela
Katedra fyzikálnej chémie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Štruktúra lipidových dvojvrstiev v prítomnosti inhibítora CERT proteínu HPA-12 a jeho analógov: malouhlová difrakcia rtg žiarenia


Janek Marián
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

Using of GY-521 breakout board as a tool to understand gyroscope functioning

Jankových Samuel
Spojená škola Tilgnerova (8-ročné gymnázium), Bratislava
Meranie a simulácia teplotného poľa


Kľučarová Andrea
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Popularizácia fyziky cez neformálne vzdelávanie

Kmec Jozef
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Predicting the Behaviour of the Vehicle Using Nonlinear Models from System Identification Toolbox

Kollár Peter
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Demagnetizačné pole v kompaktovanom práškovom materiál
i NiFeMo

Kovaľaková Mária
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Plasticized Corn Starch Ageing Studied Using 1H NMR

Králik Ivan
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
LHC Run 2 z pohľadu experimentu ALICE

Kúdelčík Jozef
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Structural changes of functionalized carbon nanotubes by magnetic fluid

Lederová Lívia
Ústav fyzikálnych vied
, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Vplyv substitúcie tn za en na mriežkovú dynamiku kvantových magnetov Cu(tn)Cl2 a Cu(en)Cl2


Lisý Vladimír
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Generalized Langevin Equations fo Particle-Bath Systems in External Force Fields


Markoš Peter
FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Rezonancie vo fotonických štruktúrach

Mar'yan Mykhaylo
Uzhhorod National University, Ukraine
Self-organized structures and fractality of the non-crystalline materials As(Ge)-S(Se) systems

Menkyna Martin
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Anomálne škálovanie pasívnej prímes
i v turbulentnom prostredí

Michaličková Katarína
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Determination of the reaction for eta-nuclei creation

Olekšáková Denisa
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciac
h
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni


Putiš Marián
Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
1. Hľadanie skrytých jaskynných systémov pomocou miónovej tomografie
2. Monitorovanie UV žiarenia atmosféry na nočnej strane Zeme detektorom Amon


Regeciová Ľubomíra
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Influence of interplane interactions on formation of magnetization plateaus in the generalised Ising model on the three-dimensional Shastry-Sutherland lattice

Reiffers Marián
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Observation of quantum phase transitions and antiferromagnetic dome in heavy fermion system based on Yb

Šebeň Vladimír
KFMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v prešove
Introducing virtual observations into astronomy curriculum at slovak primary school levels


Šoltýs Alojz
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
1H NMR Study of Structural Relaxation in Thermoplastic Corn Starch

Š
terbáková Katarína
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Počítačom podporované experimenty v neformálnom vzdelávaní

Tarjányi Norbert
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Group Birefringence of Hi-Bi Optical Fiber

Teixeira José
Laboratoire Leon Brillouin, CEA Saclay, France
Water, an unusual molecule: facts, interpretations and consequences

Tokár Stanislav
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Status časticovej fyziky po Run 2 na LHC: Štandardný model vs nová fyzika, Higgsov bozón, top kvark

Tóthová Jana
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Brownian Motion in Electric Fields

Uhríková Daniela
Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Phospholipid bilayer: from model membranes to targeting drug delivery

Vaľa Martin
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Relativistic particle production in high energy nuclear collisions with Ag(Br)

Váry Tomáš
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Energy resolved electrochemical impedance spectroscopy measurements of DOS function of organic polymers

Vevericčík Marek
Katedra fyziky, Žilinská univerzita v Žiline
Study of electrooptical effect in ferronematics


Yurkovych Nataliya
Uzhhorod National University, Ukraine
Self-organized structures and fractality of the non-crystalline materials As(Ge)-S(Se) systems

Zapotoková Mariana
KFMT, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Vybrané systémy fázového diagramu Ce-Ni-GeKontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky