SFS

KLUB FYZIKOV V BRATISLAVE

Slovenská fyzikálna spoločnosť

FEI STU

História KF Aktuálne klubové stretnutie KF Plán stretnutí v roku 2012 KF Kontakt

Z histórie Klubu fyzikov

Na úvodnom, tak trošku slávnostnom stretnutí v divadielku Domu ČSSP na námestí Ľ. Štúra (teraz Slovenská národná galéria) sa v ten večer, 20. októbra 1983 zišlo vyše 70 fyzikov, záujemcov o fyziku a jej priaznivcov. Ako sa uvádza v zachovalom prehlásení zakladajúceho výboru (pracoval pod záštitou JSMF) zámerom pri zakladaní Klubu bolo "združiť všetkých záujemcov o dianie a nové myšlienky vo fyzike, združiť špecialistov z najrozličnejších jej odborov, ako aj fyzikov všetkých kategórií a pracovných zameraní".

Profesor Jozef Garaj, prvý predseda Klubu, vtedy vo svojom programovom prejave povedal, že podnetom na založenie bol aj historický príklad.Už v rokoch 1949 až 1951 sa konali tzv. Fyzikálne večery alebo rozhovory na pôde prave založenej Prírodovedeckej fakulty. Vedúcimi osobnosťami boli profesor Dionýz Ilkovič a profesor Vilém Kunzl. Tiež v období blížiacej sa Pražskej jari v roku 1967 a neskôr pracoval neformálny spolok, či klub fyzikov zameraný najmä na pedagogické problémy. Medzi pravidelných účastníkov schôdzok patrili prof. Dionýz Ilkovič, prof. Ján Chrapan, prof. Štefan Veis, prof. Ján Vanovič a iní.

Na pravidelné, mesačné stretnutia boli plánované fyzikálne prednášky popredných československých a zahraničných odborníkov. Pozoruhodné penzum organizačnej práce odviedol predseda Klubu prof. J. Garaj, ktorého neskôr vystriedal prof. Milan Noga. Prostredie vtedajšieho Domu ČSSP a neskôr priestor Klubu zamestnancov SVŠT v budove Stavebnej fakulty poskytovalo príjemnú atmosféru, možnosť spoločenského posedenia. Úspešnosť Klubu bola podnetom pre vznik podobných klubov v Košiciach, Žiline a v Trnave. Po roku 1990, v zmenených spoločenských podmienkach zaznamenávame postupné ochabovanie aktivity.

Keď sa už zdalo, že Klub fyzikov v Bratislave definitívne zanikne ujal sa v roku 2001 iniciatívy Výbor Slovenskej fyzikálnej spoločnosti. Vedením Klubu poveril svojho člena, prof. Drahoslava. Barančoka. Niektoré akcie, prednášky s besedami uskutočnené v ostatných rokoch pripomínajú „slávne“ obdobie pred vyše dvadsiatimi rokmi. Odznela napríklad zaujímavá prednáška ku stému výročiu Planckovej konštanty (Dr. Rudolf Zajac), tiež prednášky „Fyzika a kultúra“ (Prof. Július Krempaský, FEI STU), „Werner Heisenberg v Bratislave“ (Doc. Juraj Šebesta, FMFI UK), „Rastrovacia sondová mikroskopia – jedna z ciest k nanotechnológiam“ (Dr. Štefan Lányi, FÚ SAV). Veľkú pozornosť aj medzi mladými účastníkmi Klubu vzbudilo predvádzanie legendárnych Ilkovičových experimentov.

Témy prednášok a pozývaní prednášajúci vždy boli spojení s rezonujúcou problematikou a fyzikálnymi udalosťami. V ostaných rokoch sú pravidelne prezentované vedecké aktivity, ktoré viedli k oceneniu Nobelovou cenou.

Klub fyzikov v ostanom desaťročí sa udomácnil v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity na Ilkovičovej ulici. Symbolicky teda toto miesto pripomína zakladateľa modernej fyziky na Slovensku, ktorého vyše 40-ročné pôsobenie v slovenskom prostredí bolo prevažne spojené s Katedrou fyziky FEI STU. Od r. 2006 organizačne zabezpečuje činnosť Klubu prof. Július Cirák. Klub fyzikov poskytuje príležitosti odborných priateľských stretnutí a debát často pretrvávajúcich aj po skončení formálne ukončenej diskusie po prednáškach.