Zoznam účastníkov - KSF_23

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Andel Boris
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Decay studies of neutron-deficient isotopes in the lead region


Bokes Peter
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU
, Bratislava
Transformácie v transformátoroch

Bombara Marek
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Produkcia podivných častíc v protón-protónových zrážkach na LHC


Cirák Július
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Bratislava
 
Danihelová Anna
DF TU vo Zvolene
Akustické vlastnosti materiálu z recyklovaných technických textílií.
 
Džubinská Andrea
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice
The physical properties study of intermatallic system based on rare earths Ce and Gd
 
Gabáni Slavomír
Ústav experimentálnej fyziky, SAV, Košice
Vplyv tlaku na supravodivosť

 
Gábor Pavol
Vatikánske observatórium
The 2018 Revision of SI Base Units
 
Gmuca Štefan
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Dirac density functional for dense nuclear matter
 

Gmucová Katarína

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Detection of polaron states in homopolymers and copolymers

 
Jancura Daniel
Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Cytochrome c oxidase - a modulation of its catalytic activity
 
Kopnický Lukáš
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Teoretické štúdium ampérovského párovacieho stavu

 
Kotorová Soňa
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Bratislava
Effect of Experimental Conditions on Photoluminescence of P3HT Layers

Kovaľaková Mária
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Molecular motion in plasticized starch studied using DMA  

Krssak Martin
Laboratory of Theoretical Physics, Institute of Physics, University of Tartu, Tartu, Estonia
Teleparallel Theories of Gravity
 
Kúdelčík Jozef
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Dielectric Parameters of Epoxy Resin Filled with Nanoparticles


Lacková (Gdovinová) Veronika
OFMJ
, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Štrukturalizačné procesy v kompozitných materiáloch na báze kvapalných kryštálov dopovaných  nanočasticami

Lederová Lívia
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mechanické vlastnosti Cu(tn)Cl2 - nízkorozmerný kvantový magnet so spinom 1/2

 
Machala Zdenko
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Elektrické výboje s vodou a ich biomedicínske aplikácie
 
Maták Peter
KTFDF FMFI UK, Bratislava
Left-left squark mixing in rare kaon decay

  

Mihalik Marian
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Structural and magnetic phase diagrams of RMn1-xFexO3 system
   
Michaličková Katarína
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Exotic eta-nuclei at JINR Nuclotron
 
Orendáčová Alžbeta
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Comparative study of low-dimensional quantum magnets Cu(tn)Cl2 and Cu(en)Cl2

  
Palcut Marián
Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Phase occurence and corrosion performance of Al-Co alloys
  
Papp Peter
Katedra experimentálnej fyziky, F
MFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Interakcie nízkoenergetických elektrónov s molekulami relevantnými pre plazmové technológie a nanotechnológie.
 
Rajňák Michal
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
E
xperimentálne štúdium magentických kvapalín pre elektrotechnické aplikácie
   
Regeciová Ľubomíra
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Influence of long-range interactions on formation of magnetization plateaus in the extended Ising model on the Shastry-Sutherland lattice
 
R
eiffers Marián
FHPV, Prešovská Univerzita, Prešov
Low temperature properties of novel material YbPd2In
 
Roch Tomáš
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Štruktúra a vlastnosti vybraných kompozitných materiálov
 
Sopková Filoména
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Kinematic reconstruction in ttbar
dilepton decay channel at 13 TeV

Staničová Jana
Ústav biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva & farmácie v Košiciach
1. R
aman spectra of the fungicide tebuconazole
2. H
ow does thiacloprid affect DNA stability?

Szabó Pavol
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Superconductivity in strongly disordered systems

 
Šipošová Katarína
Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky, S
AV, Košice
Interaction of Nanoparticles with Proteins: Biomedical Application


Širaň Michal
KTFDF FMFI UK, Bratislava
V
yššie symetrie v modernej fyzike
  
Šmídová Natália
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Ageing of thermoplasticized cornstarch studied by solid state NMR spectroscopy and X-ray diffraction
    
Štelina Július
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Vznik chemických prvkov vo vesmíre

 
Timko Milan
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
   
Tobiaš Tomáš
Ú
stav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Magnetické vlastnosti vybranej magnetickej kvapaliny pod vplyvom elektrického poľa
 
Veveričík Marek
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Effect of superionic nanoparticles on liquid crystal on behavior
   
Vidiš Marek
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Flexible TiO2-based hydrogen gas sensor on polyimide foil

Volkov Serhii

FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Preparation of superconductor/ferromagnetic structures by in situ pulsed laser deposition technique


Zentková Mária
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Functional properties of manganese based magnetic nanoparticles
   

Kontakt

ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny

1. 4. 2018
otvorenie registrácie

30. 6. 2018
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2018
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2018

odoslanie príspevku


Konferenciu organizujeSlovenská
fyzikálna spoločnosť


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky