Organická elektronika a bioelektronika

Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave

FEI
Úvod KF Kolektív KF Laboratórium KF Publikácie KF Kontakt

Dlhodobý program vedeckej práce laboratória je zameraný na prípravu molekulových materiálov a tenkovrstvových systémov a na štúdium ich vlastností pre oblasť organickej elektroniky a bioelektroniky. Technologickou bázou je zariadenie pre vytváranie monomolekulových vrstiev na rozhraní voda/vzduch a ich následnú depozíciu metódou Langmuira-Blodgettovej.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Štruktúra 2D molekulových systémov (rtg. difrakcia, STM, AFM, SEM, spektroskopická elipsometria).
  • Vplyv usporiadania organických molekúl a polymérnych reťazcov v molekulových systémoch na prenos elektrického náboja (aplikácie pre OFET a OLED).
  • Procesy samoorganizácie v organických molekulových systémoch s viacerými zložkami.
  • Štúdium molekulovej lipid – proteinovej interakcie v biologických membránach na základe merania mechanických, termodynamických, elektrických a optických vlastností Langmuirových monovrstiev na hladine vody.
  • Interakcia receptorov s cieľovými molekulami pre vývoj nových selektívnych rozhraní v biosenzorových systémoch.
  • Vývoj nových organických fotovoltaických článkov na báze biologických pigmentov.

Vybrané publikácie:

M. Weis, K. Gmucová, V. Nádaždy, I. Capek, A. Šatka, M. Kopáni, J. Cirák, E. Majková, Control of single-electron charging of metallic nanoparticles onto amorphous silicon surface, J. Nanosci. Nanotechnol. 8, 5684 – 5689 (2008)

J. Jakabovič, J. Kováč, R. Srnánek, J. Kováč, M. Sokolský, J. Cirák, D. Haško, R. Resel, E. Zojer: Interface Modification of Pentacene OFET Gate Dielectrics. In: Interface Controlled Organic Thin Films. - : Springer Verlag, 2009. - ISBN 978-3-540-95929-8. - p. 185-188.

LB

Zariadenie Langmuira – Blodgettovej pre prípravu monomolekulových organických vrstiev na rozhraní voda/vzduch a ich depozíciu na tuhé substráty

LB

Tvorba domén pri fázovom prechode LE-LC v monovrstve organických molekúl na hladine vody pri náraste povrchového tlaku

LB

SEM snímka monovrstvy feritových nanočastíc pripravenej LB depozíciou na Si-SiO2 substráte


Späť na KF FEI STU