Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Štruktúra a vlastnosti molekulovo-kovových spojov z prvých princípov

Prepinanie azobenzenu Molekulovo-kovový spoj predstavuje typ systému, ktorý môže tvoriť elementárnu súčiastku pre zariadenia molekulovej elektroniky a nanoelektroniky. Takýto spoj je zaujímavý najmä vtedy, keď sa jeho elektrická vodivosť dá ovládať vonkajšími faktormi, ako sú napr. dopadajúce svetlo, elektrické pole alebo mechanická sila. Naším prístupom k popisu a porozumeniu týchto sústav sú počítačové modely pracujúce na základe fyzikálnych princípov.

Vybrané publikácie:

Kontakt: M. Konôpka (za FEI STU);
               I. Štich (za FÚ SAV)