Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nanotechnológie

zimný semester ak. roku 2014/2015

Základná informácia:

Študijný program   Fyzikálne inžinierstvo
Rozsah:   2-002 z,s
Prednáška:   streda 13:00 – 13:40   A 320
Laboratórne cvičenia:   streda 15:00 – 16:40   A 320

Cieľ predmetu:

Získať teoretické vedomosti z fyzikálnych procesov na atomárnej a molekulárnej úrovni, oboznámiť sa s technológiami prípravy molekulárnych štruktúr s nanometrovou presnosťou a ich skladaním do funkčných elektronických a optických systémov. Poskytnúť informácie o výskumných aktivitách v oblasti nanovied a nanotechnológií, ktoré sa rozvíjajú na vybraných pracoviskách v Bratislave, s demonštráciou metód a technológií v laboratóriách.

Nadväznosť predmetu

Predmet nadväzuje na problematiku predmetov Fyzika materiálov 1 a 2, Moderné diagnostické metódy, rozširujúc fyzikálne poznatky a metódy na materiály a systémy na nanoškále.

Hodnotenie predmetu, podmienky absolvovania

  • Účasť na všetkých tématických blokoch počas semestra.
  • Prezentácia vybranej témy – max. 50 bodov
  • Záverečná skúška – 50 bodov

Program prednášok v týždňoch semestra:

Cirák (24.09.) Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU:
Pokroky v atómových a molekulových nanotechnológiách. Medzimolekulové sily a potenciály v nanosystémoch
Cirák (01.10.) Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU:
Jav samoorganizácie v 2D systémoch, tvorba plošných štruktúr, LB technológia, BAM
Moško (08.10.) Elektrotechnický ústav SAV:
Elektrónové tunelovanie v nanoštruktúrach, Coulombovská blokáda, jednoelektrónový tranzistor
Weis (15.10.) Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU:
Nanočastice a nanočasticové systémy
Lobotka, Vávra (22.10.) Elektrotechnický ústav SAV:
Výroba nanokoloidov v iónových kvapalinách
Lányi, Nádaždy (29.10.) Fyzikálny ústav SAV:
Sondové mikroskopie
Kostič (05.11.) Ústav informatiky SAV:
Elektrónová litografia v nanotechnológiach
Majková, Šiffalovič (12.11.) Fyzikálny ústav SAV:
Spintronické systémy
Cirák (19.11.) Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU:
Fulerény a uhlíkové nanotrubice, grafén
Fedorko (26.11.) Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU:
Elektrické vlastnosti vodivých polymérov a uhlíkových nanotrubíc
Hianik (03.12.) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK:
Selektívne biosenzory s molekulovým rozpoznaním
Cirák (10.12.) Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU:
Záverečný seminár

Literatúra k predmetu

  • G. Ali Mansouri: Principles of Nanotechnology, World Scientific, 2005.
  • K. Brabaszová: Nanotechnologie a nanomateriály, VŠB – techn. Uni. Ostrava, 2006.
  • E. L. Wolf: Nanophysics and Nanotechnology, Wiley – VCH Verlag, 2005.
  • W. A. Goddard III et al.: Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology, CRC Press, 2003.

Obrazová príloha k prednáškam:

týždeň v semestri:
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

posledná aktualizácia stránky: 8. októbra 2014