Skúška

2. termín: 28. júna 2016 o 11.00, miestnosť BC 300 (AM, ELN, ENE, ET, TLK)
Rozpis miestností

1. termín: 6. júna 2016 o 8.00, miestnosti: AB 300 (AM, ELN, ENE a ET), CD 300 (TLK)
Rozpis miestností

Skúška je písomná a má dve časti:

  1. Teória – hlavná otázka, 12 bodov + 4 otázky fyzikálneho minima po 3 body (celkovo 24 bodov)
    Hlavná otázka sa týka veľkej kapitoly podľa sylabu predmetu. Napr.: Dynamika sústavy telies. Vypracovenie formou uceleného textu s definíciami, dôkazmi a vysvetlivkami.
    Otázky fyzikálneho minima sú vybrané vzťahy alebo zákony tak, aby písomka pokryla celú šírku učiva. Odpovedá sa stručne. Pr.: Bernoulliho rovnica
  2. Riešenie fyzikálnych úloh, 30 bodov

Maximálny bodový zisk na skúške je 54 bodov.

Základné informácie o predmete

Sylabus
Študijné programy: Automobilová mechatronika, Telekomunikácie, Elektronika, Elektrotechnika
Rozsah: 2 hod. prednášky a 3 hod. cvičenia
Prednáška: utorok 14.00 – 15.40, AB 300
Seminár z Fyziky 1: štvrtok 17.00 – 18.40, AB 300
Prednášajúci: RNDr. Juraj Chlpík, PhD.
Konzultácie: podľa dohody, kontaktujte ma emailom

Hodnotenie predmetu

Povinná účasť na výpočtových cvičeniach
Absolvovanie 8 laboratórnych úloh a odovzdanie protokolov z meraní – max. 16 bodov
Tri priebežné písomky počas semestra – max. 30 bodov
Skúška – teória: hlavná otázka, 12 bodov + 4 otázky fyzikálneho minima po 3 body (celkovo 24 bodov)
Skúška – riešenie fyzikálnych úloh, 30 bodov

Odporúčaná literatúra

Július Krempaský: Fyzika
David Halliday et al.: Fyzika (1. a 2. diel)
Richard P. Feynman et al.: Feynmanove prednášky z fyziky (1. a 2. diel)
Edward M. Purcell, Frank S. Crawford Jr.: Berkeley Physics Course, vol. 1 a 3
Ivan Červeň: Fyzika po kapitolách 1 – 7
Vladimír Hajko et al.: Fyzika v príkladoch
Katedra fyziky – e-skriptá
Július Krempaský et al.: Otázky-problémy-úlohy z fyziky (skriptá)
Július Cirák et al.: Zbierka príkladov a úloh z fyziky, Nakladateľstvo STU (Bratislava 2013)