KSF


Organizáciou 20. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii týchto konferencií a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyvu na spoločnosť a významu pre výučbu fyziky.

Dôležité sú tiež témy, ktoré zaujímajú fyzikálnu obec na Slovensku ako sú účasť na vytváraní spoločného európskeho výskumného priestoru, využívanie grantových nástrojov (najmä APVV a štrukturálne fondy) a účasť na 7. rámcovom programe EÚ. V tejto súvislosti apelujeme na vedúcich fyzikálnych pracovísk, aby sa osobne zúčastnili na konferencii a povzbudili k účasti aj všetkých pracovníkov, ktorí budú schopní kvalifikovane poskytnúť prehľad o projektoch riešených na Vašich pracoviskách. Študenti a doktorandi takto získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zase inšpiráciu do pedagogickej práce.

Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku, aby o svojej práci a výsledkoch mohli informovať slovenskú fyzikálnu obec v čo najširšom rozsahu. Konferencie slovenských fyzikov sa za posledné roky stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl spolu s fyzikmi pracujúcimi vo výskume, preto sú významným nástrojom individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti. Prostredníctvom sekcií venovaných výsledkom získaným v rámci jednotlivých fyzikálnych odborov, konferencia vytvára priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Významnou súčasťou konferencie bude aj zasadnutie pedagogickej sekcie, ktoré bude venované prezentácii tvorivých metód výučby a prenosu výsledkov výskumu do pedagogickej praxe.

Okrem prednášok bude na konferencii organizovaná aj posterová sekcia. Ako je už tradíciou, priestor dostanú aj víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS.

Organizačný výbor


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional